Контакти Контакти
0
Здравейте,
Любими имоти (0)
Запазени търсения
Избрани за Вас
Известия
Абонаменти
Настройки
Изход
Затвори

Изискуеми документи по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

В качеството си на агенция за недвижими имоти, която осъществява посредничество при сделки с недвижими имоти, BULGARIAN PROPERTIES е задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (Чл. 4, т. 18).

В тази връзка, преди сключването на Договор за посредничество при покупка или продажба на имот, както и при сделка за отдаване под наем на недвижими имоти, при които месечният наем възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, ние сме длъжни да поискаме от вас да ни предоставите следните документи съгласно изискванията на ЗМИП:
• въпросник / анкета
• копие на документ за самоличност (за физически лица)
• копие на документ за самоличност на законен представител/ли (за юридически лица)
• копие на пълномощно и на документ за самоличност на пълномощник, когато договорът се сключва чрез пълномощник
• декларация за произход на средствата (по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП)
• декларация за видна политическа личност (по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП)
• декларация за действителен собственик (за юридически лица) (по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП)

В случай, че договорът се подписва без вашето лично присъствие, може да ви изискаме и допълнителни документи с цел идентификация.

Трябва ли да позволя да се вземе копие от личната ми карта и това не противоречи ли на Закона за защита на личните данни?

Да, трябва, тъй като BULGARIAN PROPERTIES е задължено лице по ЗМИП и такива са изискванията на закона.

Всички лица по чл. 4 от ЗМИП (в т.ч. банки, нотариуси, агенции за недвижими имоти и много други) са длъжни да идентифицират клиентите си чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него (чл. 53, ал. 1 от ЗМИП).

Това не противоречи на другите закони и на европейския регламент GDPR. Първо, защото ЗМИП и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма са специални закони, които целят превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма и Законът за защита на личните данни не се прилага в тези случаи (за справка чл.1, ал.5 ЗЗЛД).

Освен това, чл.83, ал.2 от ЗМИП гласи, че обработването на лични данни за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма се смята за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 - 22 и чл. 34 от същия регламент.

Но дори и в този случай ние сме задължени да осигурим пълната защита на всички лични данни, които ни предоставяте. В чл. 83, ал. 1 от ЗМИП изрично е записано, че по отношение на обработването на лични данни за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма се прилагат GDPR и Закона за защита на личните данни.

BULGARIAN PROPERTIES обработва вашите лични данни съгласно всички изисквания на закона. Разгледайте подробно нашето Уведомление за поверителност.

Защо са нужни копия от лични документи на законните представители на юридическо лице?

чл. 54, ал. 7 от ЗМИП гласи следното: По отношение на законните представители на клиент - юридическо лице или друго правно образувание, пълномощниците и другите физически лица, които подлежат на идентифициране във връзка с идентификацията на клиент - юридическо лице или друго правно образувание, се прилага чл. 53 на ЗМИП.

Защо е нужно да предоставям данни за действителните собствениците на юридическо лице?

Чл. 59 от ЗМИП изисква идентифицирането на всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент - юридическо лице.

Чл. 61 ал. 2 от ЗМИП гласи: Когато лицата по чл. 4 предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с изискванията на този закон и правилника за прилагането му, учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, които встъпват в делови взаимоотношения или извършват случайна операция или сделка със или чрез тях, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да предоставят на лицата по чл. 4 информация относно своите действителни собственици, изискуема по този закон.

Защо е необходимо клиентите физически лица, както и действителните собственици на клиент юридическо лице, да попълват декларация за видна политическа личност (по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП)?

Чл. 36, ал.1 ЗМИП: Лицата по чл. 4 прилагат мерки за разширена комплексна проверка по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент - юридическо лице или друго правно образувание, които са видни политически личности в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации, както и по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент - юридическо лице или друго правно образувание, които са свързани с такива видни политически личности.

Именно за да знаем дали трябва да направим разширена комплексна проверка, следва да получим декларация, с която да установим дали даден клиент е видна политическа личност.

Кои лица са видни политически личности?

Моля вижте подробния списък, за да определите дали попадате в категорията видна политическа личност или свързано лице.

Чл. 36. ал. 2 от ЗМИП гласи:
Видни политически личности по смисъла на ал. 1 са физически лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции:
1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
2. членове на парламенти или на други законодателни органи;
3. членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
4. членове на сметна палата;
5. членове на управителни органи на централни банки;
6. посланици и управляващи дипломатически мисии;
7. висши офицери от въоръжените сили;
8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата;
9. кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
10. членове на управителните органи на политически партии;
11. ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
(3) Категориите, определени в ал. 2, т. 1 - 7, включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.
(4) Категориите, определени в ал. 2, т. 1 - 8, не включват длъжностни лица на средно или по-ниско ниво.
(5) За целите на ал. 1 за "свързани лица" се смятат:
1. съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
2. низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
3. възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
4. роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
5. всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
6. всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.

--
На ваше разположение сме, ако имате каквито и да било въпроси във връзка с нашите задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари и изискваните в тази връзка документи.
Сподели
Поверете ни маркетинга и продажбите на ваш обект ново строителство!
BULGARIAN PROPERTIES е лидер в продажбата на имоти ново строителство с милиони кв.м. реализирани продажби на сгради и комплекси в жилищния и ваканционния сегмент. Възползвайте се от нашия опит и доказан успех!
Свържете се с нас в най-ранен етап, за да можем да ви съдействаме максимално много. Обадете ни се на 0886 033 033.
Вижте още
Имоти на морето - ОГЛЕД СЕГА!
Усетете уникалната атмосфера на всеки имот с виртуалните 360-градусови турове, които предлагаме! По всяко време, без предварителни уговорки и пътуване и само с един клик можете да се пренесете в дома на вашите мечти!

Разглеждайте виртуално, наслаждавайте се на лятото реално в собствен дом на българското Черноморие!
Вижте още

Изпратете запитване