Общи условия
Моля, запознайте се с общите условия за ползване на сайта BulgarianProperties.bg, валидни за 2017 г.

----
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Бългериан Пропертис” ООД, наричано по-долу "BULGARIAN PROPERTIES” и „Агенцията“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.bulgarianproperties.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

BULGARIAN PROPERTIES е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131164582, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район р-н Лозенец, ул. Златен рог 22, ет. 4, офис 7, имейл адрес: info [at] bulgarianproperties.com, телефон: 02 9 11 50.

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят предоставя за обработка личните си данни на АГЕНЦИЯТА, която е регистриран администратор на лични данни към „Комисията за защита на личните данни“ съгласно Удостоверение № 123595/04.10.2013 г.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://www.bulgarianproperties.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://www.bulgarianproperties.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящите условия съдържат информация за дейността на BULGARIAN PROPERTIES и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от BULGARIAN PROPERTIES, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

С посещаването на сайта, както и с натискане на всеки един бутон в същия се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от BULGARIAN PROPERTIES с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. BULGARIAN PROPERTIES си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Потребителите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

По всички неуредени от Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и компетентен при евентуален спор е българския съд. Страните се съгласяват, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

чл. 1. Услугите, предоставяни от BULGARIAN PROPERTIES на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

чл. 2. BULGARIAN PROPERTIES на своя уеб сайт предоставя оферти за продажба или наем на недвижими имоти на цени, които са достъпни на сайта https://www.bulgarianproperties.bg. Офертите са предоставени от продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица, работещи на базата на договорни отношения с „Бългериан Пропертис“ ООД.

чл. 3. Информацията съгласно чл. 2 от настоящите Общи условия, която се предоставя на Потребителя и на всяко друго ползващо се лице, е с цел осъществяване на посредничество от BULGARIAN PROPERTIES при покупка или наемане на имот от Потребителя.

чл. 4. Всички услуги, които предоставя BULGARIAN PROPERTIES и всички връзки между нас и съответния клиент/и, се уреждат с отделен писмен договор, който влиза в сила, след като е подписан от компанията ни от една страна и от съответния клиент/и от друга. За повече информация за видовете и цените на предоставяните от нас услуги, посетете тази страница: Услуги и цени на BULGARIAN PROPERTIES

чл. 5. Използвайки информацията съгласно чл. 2 от настоящите Общи условия, Потребителят или всяко друго ползващо се лице, поема ангажимент спрямо BULGARIAN PROPERTIES за реализиране на сделка, свързана с покупка или наемане на имот/и от посочените на сайта https://www.bulgarianproperties.bg с посредничеството на Агенцията.

чл. 6. Потребителят се съгласява и доброволно предоставя данни, които се ползват за имейл маркетинг, маркетинг чрез мобилни кратки текстови съобщения /смс-и/ и телефонни обаждания. Като предоставяте електронните си адреси и телефонни контакти чрез вашите запитвания или контактите на други хора чрез опцията „Изпрати на приятел”, вие се съгласявате да получавате имейли и мобилни кратки текстови съобщения /смс-и/ от нас с информация за пазара, новите ни оферти и услуги, като вашите лични данни остават защитени и конфиденциални. Всяка предоставена от вас информация е предмет на нашата Политика на защита на личните данни.

чл. 7. (1) BULGARIAN PROPERTIES има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от BULGARIAN PROPERTIES.

чл. 7. (2) Потребителят има право да възрази срещу изпращането на непоискани търговски съобщения, чрез изпращането по електронен път на писмен отказ от непоискани търговски съобщения до BULGARIAN PROPERTIES. Потребителят следва изрично да уведоми BULGARIAN PROPERTIES и в случай, че не иска неговите данни да бъдат обект на директен маркетинг.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

чл. 8. (1) BULGARIAN PROPERTIES идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на и на IP адреса на Потребителя.

чл. 8. (2) BULGARIAN PROPERTIES има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, имейл, данни за търсен или предлаган от лицето имот - тип на имота, площ, населено място, квартал, тип строителство както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всякакви други данни, които Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от BULGARIAN PROPERTIES.

чл. 9. (1) BULGARIAN PROPERTIES полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

чл. 9. (2) В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, BULGARIAN PROPERTIES обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

чл. 9. (3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за BULGARIAN PROPERTIES възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

чл. 10. (1) BULGARIAN PROPERTIES събира и използва информацията по чл. 6 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за BULGARIAN PROPERTIES.

чл. 10. (2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

чл. 11. (1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на BULGARIAN PROPERTIES и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.

чл. 11. (2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на BULGARIAN PROPERTIES, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. BULGARIAN PROPERTIES може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на BULGARIAN PROPERTIES по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

чл. 11. (3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на BULGARIAN PROPERTIES данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни или по свое усмотрение BULGARIAN PROPERTIES има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите. Горното е валидно в случай, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

чл. 12. Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези сайтове са предоставени за ваше удобство и информация и като такива вие ги ползвате на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с BULGARIAN PROPERTIES и ние не носим отговорност и не поддържаме това съдържание, независимо дали сме партньори на собствениците на тези сайтове или не.

ПОРЪЧКА

чл. 13. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на BULGARIAN PROPERTIES, за да се запознаят с предлаганите имоти от BULGARIAN PROPERTIES и да ползват предлаганите от компанията услуги.

чл. 13. (2) Договорът за предоставяне на определена услуга се счита за сключен от момента на подписването на писмен договор между BULGARIAN PROPERTIES и сътоветния потребител.

ЦЕНИ

чл. 14. (1) Цените на предлаганите имоти от BULGARIAN PROPERTIES, са тези, посочени от Потребителите (продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица работещи на базата на договорни отношения с „Бългериан Пропертис“ ООД), като BULGARIAN PROPERTIES не носи отговорност относно неточното и/или неактуално обявяване на цена от страна на Потребителя.

чл. 14. (2) Цените на предлаганите имоти са посочени в евро и включват ДДС, освен в случаите, в които не е посочено изрично, че цената е без ДДС.

чл. 14. (3) BULGARIAN PROPERTIES си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на публикуваните оферти, като такива промени няма да засягат вече сключени договори.

ОТГОВОРНОСТ

чл. 15. (1) BULGARIAN PROPERTIES не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. BULGARIAN PROPERTIES не гарантира и не поема отговорност за резултатите, които могат да се получат при употребата на сайта, както и за надеждността, точността или валидността на съдържанието, описанията на имоти и снимки, услуги или продукти, придобити в следствие употребата на този уебсайт.

чл. 15. (2) Вие изрично се съгласявате, че употребата на този уебсайт е изцяло на ваша отговорност, като ако е нанесена щета на вашата техника поради ползването му, същата е за ваша сметка.

чл. 15. (3) BULGARIAN PROPERTIES не поема отговорност относно съдържанието, маркетирането на продукти и услуги и съответствието им с определени цели. Вие изрично се съгласявате, че BULGARIAN PROPERTIES не дължи обезщетение за загуби или повреди (били те действителни, последващи, наказателни или др.), щети или вреди от какъвто и да е друг характер, настъпили в резултат на употребата на този уебсайт или линк от този сайт. BULGARIAN PROPERTIES не дължи обезщетение за щети от грешка при употребата на сайта, пропуск, прекъсване, дефект в операцията, компютърен вирус, кражба, неоторизиран достъп до или промяна на личните ви данни или щети настъпили при употребата на информация, мнения или други материали от този уебсайт.

чл. 15. (4) BULGARIAN PROPERTIES не гарантира, че функциите, съдържащи се в този уеб сайт са безгрешни, че дефектите ще бъдат отстранени, или че сървърът, който предоставя съдържанието, не съдържа вируси или други вредни компоненти.

чл. 15. (5) Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и да не допускате вреди на BULGARIAN PROPERTIES и техните доставчици, служители, директори, партньори, агенти, лицензиари от загуби, разходи, вреди от всякакво естество, произтекли от ваше нарушение на някое от условията за ползване на този уебсайт. Вие изрично се съгласявате, че BULGARIAN PROPERTIES не носи отговорност за каквато и да е деформация, обидно или незаконно поведение на други потребители на сайта или трети страни.

чл. 16. BULGARIAN PROPERTIES има право да забрани достъпа до уеб сайта от определени мобилни телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на настоящите Общи условия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

чл. 17. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на BULGARIAN PROPERTIES (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на BULGARIAN PROPERTIES или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на BULGARIAN PROPERTIES, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

чл. 17. (2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

чл. 17. (3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на BULGARIAN PROPERTIES, BULGARIAN PROPERTIES има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

чл. 17. (4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от BULGARIAN PROPERTIES услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно BULGARIAN PROPERTIES за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на BULGARIAN PROPERTIES и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

чл. 17. (5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на BULGARIAN PROPERTIES.

чл. 18. (1) BULGARIAN PROPERTIES има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на BULGARIAN PROPERTIES върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

чл. 18. (2) Всички права, които не са изрично дадени, са запазени от BULGARIAN PROPERTIES.

БИСКВИТКИ

чл. 19 BULGARIAN PROPERTIES използва малки по размер файлове, чрез които сайтът “нарежда” на браузъра на потребителя да запази информация на устройството, което той използва (Бисквитки).

Вижте повече за бисквитките тук

За въпроси относно настоящите Общи условия можете да ни звъните на тел. 02 9 11 50 или да ни изпратите имейл, попълвайки тази форма.

Коментари от клиенти
Благодаря за изключителния проесионализъм на Димитър Вълканов от офис Созопол, при реализиране на ...
Подписах договор за покупка на студио в Балчик миналия месец (октомври 2010) и бих искал да ...
Благодаря ви за професионалната работа. С уважение ...
Изгодни цени, отлични условия за зимен и летен туризъм! Купете имот сега!
Вижте най-добрите оферти от Банско, Боровец и Пампорово!
ЕВ Резидънс в кв. Витоша, до бул. Г.М. Димитров и Симеоновско шосе. Завършване - 12.2018
Имотите в Пампорово са с изгодни цени! Вижте нашите топ оферти тук!
Не губете време за оглед! Организирайте оглед на имоти по Skype!
Последни Новини
Bulgarian Properties за Капитал: Средната цена на жилище в София вече е над 1000 евро/кв.м

05/Февруари/2018
capital.bg

През последното тримесечие на 2017 г. e имало пореден ръст в средната цена на жилищата в София, показват данните на агенция Bulgarian Properties. За периода от април до октомври миналата година сделки за покупка на имот са сключвани средно за 1060 евро/кв.м, като в края на годината агенцията отчита покачване до 1095 евро/кв.м. Средната покупна цена на жилищата в София е 98 780 евро, а средногодишн... прочети повече

Последни регионални новини
Новият гигантски мол на Пловдив

16/Януари/2018
https://www.capital.bg

През лятото жителите на Пловдив често го сравняват с Африка. Причината е ужасната жега, която обзема равнинния град за месеци наред. Скоро обаче Пловдив ще има нова гореща точка и тя отново ще е свързана с Африка.

Южноафрикански фонд сключи сделка за най-големия свободен терен в центъра на града и ще строи там мол. Теренът от 36 декара на мястото на бившата Сточна гара е купен от фо... прочети повече

Знаете ли, че?
Интересът към зимните курорти се върна

15/Ноември/2017
https://fakti.bg

Атрактивни цени и подобрена инфраструктура. Това са двете основни причини, благодарение на които се възобнови интересът към българските зимни курорти. Не по-маловажни са и факторите натрупан опит в управлението и поддръжката на комплексите и превръщането на ски курортите в зони за целогодишен туризъм... прочети повече