Контакти Контакти
0
Здравейте,
Любими имоти (0)
Запазени търсения
Избрани за Вас
Известия
Абонаменти
Настройки
Изход
Затвори

Общи условия за ползване на сайтa на BULGARIAN PROPERTIES

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Бългериан Пропертис” ООД, наричано по-долу "BULGARIAN PROPERTIES” и „Агенцията“, от една страна, и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.bulgarianproperties.bg (наричани по-долу Потребители), от друга страна.

BULGARIAN PROPERTIES е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131164582, ДДС номер: BG 131 164582, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район р-н Лозенец, ул. Златен рог 22, ет. 4, офис 7, имейл адрес: info [at] bulgarianproperties.bg, телефон: 02 9 11 50.

До 25.05.2018 г., АГЕНЦИЯТА, която е регистриран администратор на лични данни, съгласно Удостоверение № 123595/04.10.2013 г. на Комисията за защита на личните данни, обработва личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

Считано от 25.05.2018 г., АГЕНЦИЯТА обработва личните данни на Потребителите, като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. АГЕНЦИЯТА зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва АГЕНЦИЯТА, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в „Уведомление за поверителност” на „Бългериан Пропертис” ООД, публикувано на интернет страницата на дружеството и налично в офисите му.

Моля да прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://www.bulgarianproperties.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://www.bulgarianproperties.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. В случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на 02 9 11 50 или на имейл info [at] bulgarianproperties.bg.

Настоящите условия съдържат информация за дейността на BULGARIAN PROPERTIES и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от BULGARIAN PROPERTIES, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

С посещаването на сайта, както и с натискане на всеки един бутон в същия се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от BULGARIAN PROPERTIES с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Потребителите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

По всички неуредени от Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и компетентен при евентуален спор е българския съд. Страните се съгласяват, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

чл. 1. Услугите, предоставяни от BULGARIAN PROPERTIES на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

чл. 2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта на BULGARIAN PROPERTIES, за да се запознаят с предлаганите от BULGARIAN PROPERTIES имоти и да ползват предлаганите от компанията услуги. Вижте списък с предлаганите от нас услуги и техните цени

чл. 3. (1) BULGARIAN PROPERTIES на своя уеб сайт предоставя оферти за продажба или наем на недвижими имоти на цени, които са достъпни на сайта https://www.bulgarianproperties.bg. Офертите са предоставени от продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица, работещи на базата на договорни отношения с „Бългериан Пропертис“ ООД.

чл. 3. (2) При оглед на някоя от тези оферти със съдействието на Агенцията Потребителят се задължава да подпише протокол за оглед, както и да сключи договор за посредничество с BULGARIAN PROPERTIES при покупка/наем на имот, предоставен от Агенцията на този уебсайт или чрез други рекламни канали.

чл. 4. (1) Информацията съгласно чл. 3 от настоящите Общи условия, която се предоставя на Потребителя и на всяко друго ползващо се лице, е с цел осъществяване на посредничество от BULGARIAN PROPERTIES при покупка или наемане на имот от Потребителя.

чл. 4. (2) Предоставянето на оферти за недвижими имоти от BULGARIAN PROPERTIES на този уебсайт следва да се счита за предложение от страна на Агенцията да действа като консултант и да предложи посреднически услуги с цел покупка/наем на съответния обявен имот, освен ако изрично не е указано друго в конкретната оферта.

чл. 5. (1) BULGARIAN PROPERTIES има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други само на Потребители, които са дали своето изрично съгласие за това. След запознаване с Уведомлението за поверителност и даване на своето съгласието за обработка на личните данни, Потребителят има правото да получава търговски съобщения от BULGARIAN PROPERTIES.

чл. 5. (2) Потребителят има право да възрази срещу изпращането на търговски съобщения, чрез отписване, използвайки предоставените за целта опции или с изпращането на отказ от тях до BULGARIAN PROPERTIES. Потребителят следва изрично да уведоми BULGARIAN PROPERTIES и в случай, че не иска вече предоставени негови лични данни да бъдат обект на директен маркетинг.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

чл. 6. (1) BULGARIAN PROPERTIES има законен интерес да събира и обработва информация относно Потребителите след извършената от тях доброволна и информирано предоставена идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва следните негови лични данни: име, фамилия, дата на раждане, адрес, телефон, имейл, IP адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията, както и данни за търсен или предлаган от лицето имот - тип на имота, площ, населено място, квартал, тип строителство. Информацията включва и всякакви други данни, които Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от BULGARIAN PROPERTIES.

чл. 6. (2) Всякаква информация, предоставяна от потребителя, се обработва съгласно Уведомлението за поверителност на BULGARIAN PROPERTIES.

чл. 7. В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, BULGARIAN PROPERTIES обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

чл. 8. (1) Потребителят може да се идентифицира, като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на BULGARIAN PROPERTIES и да изрази съгласие с настоящите Общи условия и Уведомлението за поверителност.

чл. 8. (2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на BULGARIAN PROPERTIES, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. BULGARIAN PROPERTIES може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на BULGARIAN PROPERTIES по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

чл. 8. (3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на BULGARIAN PROPERTIES данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни или по свое усмотрение BULGARIAN PROPERTIES има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите. Горното е валидно в случай, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

чл. 9. Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези сайтове са предоставени за ваше удобство и информация и като такива вие ги ползвате на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с BULGARIAN PROPERTIES и ние не поддържаме това съдържание, независимо дали сме партньори на собствениците на тези сайтове или не. BULGARIAN PROPERTIES не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Потребителите в резултат на използването на тези сайтове. BULGARIAN PROPERTIES не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

ЦЕНИ НА РЕКЛАМИРАНИТЕ ИМОТИ

чл. 10. (1) Цените на предлаганите имоти от BULGARIAN PROPERTIES, са тези, посочени от Потребителите (продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица работещи на базата на договорни отношения с „Бългериан Пропертис“ ООД), като BULGARIAN PROPERTIES не носи отговорност относно неточното и/или неактуално обявяване на цена от страна на Потребителя.

чл. 10. (2) Цените на предлаганите имоти са посочени в евро и включват ДДС, освен в случаите, в които не е посочено изрично, че цената е без ДДС.

чл. 10. (3) BULGARIAN PROPERTIES си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на публикуваните оферти, като такива промени няма да засягат вече сключени договори.

ОТГОВОРНОСТ

чл. 11. (1) BULGARIAN PROPERTIES не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. BULGARIAN PROPERTIES не гарантира и не поема отговорност за резултатите, които могат да се получат при употребата на сайта, както и за надеждността, точността или валидността на съдържанието, описанията на имоти и снимки, услуги или продукти, придобити в следствие употребата на този уебсайт.

чл. 11. (2) Вие изрично се съгласявате, че употребата на този уебсайт е изцяло на ваша отговорност, като ако е нанесена щета на вашата техника поради ползването му, същата е за ваша сметка.

чл. 11. (3) BULGARIAN PROPERTIES не поема отговорност относно съдържанието, маркетирането на продукти и услуги и съответствието им с определени цели. Вие изрично се съгласявате, че BULGARIAN PROPERTIES не дължи обезщетение за загуби или повреди (били те действителни, последващи, наказателни или др.), щети или вреди от какъвто и да е друг характер, настъпили в резултат на употребата на този уебсайт или линк от този сайт. BULGARIAN PROPERTIES не дължи обезщетение за щети от грешка при употребата на сайта, пропуск, прекъсване, дефект в операцията, компютърен вирус, кражба или щети, настъпили при употребата на информация, мнения или други материали от този уебсайт.

чл. 11. (4) BULGARIAN PROPERTIES не гарантира, че функциите, съдържащи се в този уеб сайт са безгрешни, че дефектите ще бъдат отстранени, или че сървърът, който предоставя съдържанието, не съдържа вируси или други вредни компоненти.

чл. 11. (5) Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и да не допускате вреди на BULGARIAN PROPERTIES и техните доставчици, служители, директори, партньори, агенти, лицензиари от загуби, разходи, вреди от всякакво естество, произтекли от ваше нарушение на някое от условията за ползване на този уебсайт. Вие изрично се съгласявате, че BULGARIAN PROPERTIES не носи отговорност за каквато и да е деформация, обидно или незаконно поведение на други потребители на сайта или трети страни.

чл. 12. BULGARIAN PROPERTIES има право да забрани достъпа до уеб сайта от определени мобилни телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на настоящите Общи условия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

чл. 13. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на BULGARIAN PROPERTIES, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, наличните бази данни, както и всяка информация, която е качена на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на BULGARIAN PROPERTIES или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на BULGARIAN PROPERTIES, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

чл. 13. (2) Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в уеб сайта, са защитени от приложимото право. Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка BULGARIAN PROPERTIES.

чл. 13. (3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

чл. 13. (4) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на BULGARIAN PROPERTIES, BULGARIAN PROPERTIES има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

чл. 13. (5) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от BULGARIAN PROPERTIES услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно BULGARIAN PROPERTIES за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на BULGARIAN PROPERTIES и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

чл. 13. (6) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на BULGARIAN PROPERTIES.

чл. 14. (1) BULGARIAN PROPERTIES има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на BULGARIAN PROPERTIES върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

чл. 14. (2) Всички права, които не са изрично дадени, са запазени от BULGARIAN PROPERTIES.

БИСКВИТКИ

чл. 15. BULGARIAN PROPERTIES използва малки по размер файлове, чрез които сайтът “нарежда” на браузъра на потребителя да запази информация на устройството, което той използва (Бисквитки).

Вижте повече за нашата Политика относно бисквитките тук

За въпроси относно настоящите Общи условия за ползване на сайта можете да ни звъните на тел. 02 9 11 50 или да ни изпратите имейл, попълвайки тази форма.

Последна промяна 29.05.2018 годинаСподели
Vitosha View - напредват продажбите в сграда H!
Продажбите в най-новата сграда на хитовия комплекс Vitosha View в кв. Кръстова вада напредват!

Сграда H се намира във вътрешната част на комплекса. Ще бъде на 5 етажа и предлага наличен избор от жилища. Изберете своя нов дом в емблематичен комплекс в София сега! Налични 2-стайни и 3-стайни апартаменти.
Вижте още
Виртуални огледи с 360-градусови турове!
Усетете уникалната атмосфера на всеки имот с виртуалните огледи, които предлагаме! По всяко време, само с един клик можете да се пренесете в дома на вашите мечти, без ангажименти и предварителни уговорки.

Виртуалните турове са заснети лично от нас и са с гарантирана автентичност. Можете да видите всеки детайл на имота, точно като на живо!
Вижте още

Изпратете запитване