Контакти Контакти
0
Здравейте,
Любими имоти (0)
Запазени търсения
Избрани за Вас
Известия
Абонаменти
Настройки
Изход
Затвори

Данъци и такси върху недвижими имоти

2016-04-14   |  Капитал Daily, бр.70

В наши дни обектите на данъчната система са предимно имущества, доходи и обороти на стоки и услуги. Преките данъци са подоходните, които имат съществено фискално значение - ДДС, корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица и др. подобни. Преките подоходни данъци се администрират от НАП и са в полза на републиканския бюджет. Имуществените данъци нямат толкова съществено фискално значение. Те се администрират и се внасят в полза на местните бюджети.

Местните общински администрации имат правото да определят до голяма степен местните данъци и такси, да ги администрират и да ги събират. Всеки общински съвет е задължен в срок до 31 декември на предходната година да определи размера на местните данъци и такси. Ако този срок не бъде спазен, се прилагат приетите ставки за предходната година. Законът за местните данъци и такси не допуска никакви текущи промени през годината в размера на местните данъци и такси, както и в начина на определянето им.

Служителите на общинската администрация при установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такси имат права и задължения на органи по приходите, а при обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители. До 100 000 лв. местни данъци и до 30 000 лв. местни такси могат да се разсрочват с решение на кмет на община, а над тези суми - с решение на общински съвет.

Данък върху недвижимите имоти

– Облагат се сгради и поземлени имоти на територията на страната в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлени имоти извън тях, които имат предназначението на такива.

Данъкът върху недвижимите имоти е дължим, независимо дали се използва имотът. Данъкът се определя от служителите на общинската администрация, след което се съобщава на задълженото лице или негов законен представител.

Не се облагат с данък:

поземлени имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътна мрежа и от железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии; поземлени имоти, които са заети от водни обекти, държавна или общинска собственост; земеделски земи и гори, като се изключват застроените земи, при тях се облагат действително застроената площ и прилежащият й терен.

Данъчно задължени лица за данъка върху недвижимите имоти са:

собствениците на облагаемите с данък имоти; собствениците на сгради, построени върху държавен или общински имот, като в този случай те са данъчно задължени и за този имот; ползвателят в случай на учредено вещно право на ползване; концесионерът - за експлоатирания имот; лице, на което е предоставено управление на държавен или общински имот.

Освободени от данък са следните имоти:

имоти, публична държавна или общинска собственост; читалища, молитвени домове на законно регистрирани вероизповедания; сгради – собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условия на взаимност; сгради на Българския червен кръст и др. подобни, регистрирани в ЕС; паркове, спортни игрища, площадки, музеи, галерии, библиотеки; сгради – културни ценности, когато не се използват за стопански цели; сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност; временни сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение; имоти, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт; имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. В този случай данъкът се дължи от ползвателите; сгради, получили сертификати за енергопотребление – в зависимост от годината на въвеждане в експлоатация и вида на сертификата.

Дължимост. Данъкът върху недвижимите имоти става дължим от месеца, следващ месеца, през който имотът е придобит или е настъпила някаква промяна в условията, влияещи върху размера на данъка. При новопостроен или придобит по друг начин имот собственикът или притежателят на ограничено вещно право е задължен да декларира това обстоятелство в 2-месечен срок в общината по местонахождението на имота. Юридическите лица при попълване на тази декларация посочват отчетната стойност на имота, както и други факти, които могат да повлияят върху определяне размера на данъка. При промяна на някое от обстоятелствата, влияещи върху размера на данъка, данъчно задължените лица трябва да подадат отново тази декларация в 2-месечен срок.

Ако имотът е собственост на няколко лица, подадената декларация от един съсобственик или ползвател освобождава останалите от задължението също да го декларират. При промяна на собствеността на даден имот задължението на стария собственик се прекратява от месеца, следващ месеца, през който е продаден имотът.

Определяне на данъка.

Основата за определяне на този данък е данъчната оценка на недвижимия имот към 1 януари на годината, за която се дължи. Ако през годината настъпи промяна в данъчната оценка на имота, дължимият данък се определя върху новата данъчна оценка от месеца, следващ месеца на промяната. Това не се отнася за нежилищни имоти, собственост на предприятия или върху които им е учредено вещно право на ползване.
Когато общинските съвети правят изменения, водещи до промени в данъчните оценки, тези нови данъчни оценки се прилагат от 1 януари на следващата година.

Общинският съвет определя с наредба размера на данъка в граници от 0.1 до 4.5 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот. Данъчната оценка на имоти на граждани се определя от общинската администрация в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването.

Данъчната оценка на имоти на предприятия е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка, за жилищните имоти – данъчната оценка. За недвижими имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по счетоводния баланс на собственика или данъчната оценка. При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице, като е възможно да се ползват и вещи лица.

За недвижим имот, който е основно жилище на лицето, данъкът се дължи с 50% намаление. За основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100% има намаление на дължимия данък със 75%. Тези обстоятелства се декларират при придобиване на имота или при възникването им след това.

Данъкът върху недвижимите имоти се внася на 2 равни вноски – от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. Може да се ползва отстъпка от 5%, ако дължимият данък се плати в пълен размер от 1 март до 30 април.

Такса за битови отпадъци – тази такса е за услугите по: събирането и сметоизвозването; извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци; поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Общинският съвет определя таксата за всяка от тези три услуги поотделно. В срок до 30 октомври на предходната година всяка община трябва да обяви публично границите на районите, вида на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване. Общинският съвет има право с наредбата за определяне на местните такси да освободи от данъчно задължение лицата, които не ползват имота през цялата година или определен период от нея.

Ако даден имот се намира извън район, в който общината е организирала сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържане на чистотата на обществените места.

Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, ако не може да се установи, таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. След като се определи данъчното задължение, общината уведомява данъчно задължените лица за дължимите от тях такси за съответния период и сроковете за плащането им.

Всеки общински съвет определя реда за заплащане на таксата за битови отпадъци и е възможно той да е различен от реда за внасяне на данъка върху недвижимите имоти. Ако общината не предоставя някоя от трите изброени услуги, тя не събира такса за нея.


  прочети повече статии

Сподели
Жилища ново строителство в гр. Пловдив - вашият нов дом ви очаква тук!
Новото строителство в Пловдив е хит за поредна година и повече от половината от закупените жилища са в нови сгради. Вижте нашите топ оферти и направете своя избор още сега! Отлични цени и много предложения БЕЗ КОМИСИОННА от купувача!
Вижте още
Виртуални огледи с 360-градусови турове!
Усетете уникалната атмосфера на всеки имот с виртуалните огледи, които предлагаме! По всяко време, само с един клик можете да се пренесете в дома на вашите мечти, без ангажименти и предварителни уговорки.

Виртуалните турове са заснети лично от нас и са с гарантирана автентичност. Можете да видите всеки детайл на имота, точно като на живо!
Вижте още

Изпратете запитване