Контакти
0

TV7: Лихвите по жилищните кредити намаляха до рекордни нива

2014-06-09   |  www.news7.bg, 08.06.2014

В репортаж за ипотечните кредити, TV7 потърси мнението на Оперативния директор на BULGARIAN PROPERTIES Полина Стойкова.

В битката за клиенти банките все повече уеднаквяват условията си и ипотечните кредити стават по-изгодни. Само за месец, лихвите по жилищните кредити намаляха до рекордни нива. Това е резултат от промените в закона за потребителския кредит, които премахнаха част от таксите за отпускане на кредити.

Ефектът вече се усеща и на пазара на имоти - от началото на годината посредниците отчитат с около 5% повече продажби на жилища.

Промените в Закона се очаква да влязат в сила от края на юли, но повечето банки вече са променили условията по кредитите си. Към края на април средният годишен процент на разходите по кредитите в лева е 7,5%, а при тези в евро - 7,7%. Само допреди няколко месеца такава беше стойността на лихвата по заема без да се отчитат таксите и разходите на трезора.

"Тъй като, законово ще отпаднат тези изисквания и такси, голяма част от големите банки и финансови институции вече промениха част от условията по своите кредити и доста активно ги предлагат, така че това поведение стимулира в някаква степен повече активност и в този сегмент" коментира Иван Велков от Национално сдружение "Недвижими имоти".

"Усещаме и едно завръщане на купувачите да теглят кредити. Разбира се, по-предпазливо, по-премерено, в по-малък процент от цената, в сравнение с предишни години", заявява Оперативния директор на BULGARIAN PROPERTIES Полина Стойкова.

За да не поемат излишен риск, най-често хората търсят кредит за около половината от стойността на имота - сума между 25 и 50 хил. евро. Имот със заем, обаче, купуват основно жителите на столицата и големите градове.

"Тъй като, най-активните купувачи в момента са купувачите на първи дом. Младите семейства вече все повече се ориентират към апартаменти с поне две спални, за да могат да осигурят една качествена среда на живот", добавя Полина Стойкова.

"Със сигурност има оживление, но когато се говори генерално за цялата статистика, не бива да забравяме, че основната част от сделките в последните години бяха със земя", казва Иван Велков.

Търсят се предимно жилища в нови сгради, но тъй като засега и купувачи, и банки подхождат предпазливо към сделките на зелено, най-купувани остават готовите жилища.

Повече за новостите в ипотечното кредитиране

Получаване на предварително одобрение за кредит

Вижте най-новите ни оферти от София

Гледайте репортажа, излъчен в новините по TV7.

',preload:!0,css:{},attr:{scrolling:"auto"}},video:{tpl:'',format:"",autoStart:!0},defaultType:"image",animationEffect:"zoom",animationDuration:366,zoomOpacity:"auto",transitionEffect:"fade",transitionDuration:366,slideClass:"",baseClass:"",baseTpl:'',spinnerTpl:'
',errorTpl:'

{{ERROR}}

',btnTpl:{download:'',zoom:'',close:'',arrowLeft:'',arrowRight:'',smallBtn:''},parentEl:"body",hideScrollbar:!0,autoFocus:!0,backFocus:!0,trapFocus:!0,fullScreen:{autoStart:!1},touch:{vertical:!0,momentum:!0},hash:null,media:{},slideShow:{autoStart:!1,speed:3e3},thumbs:{autoStart:!1,hideOnClose:!0,parentEl:".fancybox-container",axis:"y"},wheel:"auto",onInit:n.noop,beforeLoad:n.noop,afterLoad:n.noop,beforeShow:n.noop,afterShow:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,onActivate:n.noop,onDeactivate:n.noop,clickContent:function(t,e){return"image"===t.type&&"zoom"},clickSlide:"close",clickOutside:"close",dblclickContent:!1,dblclickSlide:!1,dblclickOutside:!1,mobile:{preventCaptionOverlap:!1,idleTime:!1,clickContent:function(t,e){return"image"===t.type&&"toggleControls"},clickSlide:function(t,e){return"close"},dblclickContent:function(t,e){return"image"===t.type&&"zoom"},dblclickSlide:function(t,e){return"image"===t.type&&"zoom"}},lang:"en",i18n:{en:{CLOSE:"Close",NEXT:"Next",PREV:"Previous",ERROR:"The requested content cannot be loaded.
Please try again later.",PLAY_START:"Start slideshow",PLAY_STOP:"Pause slideshow",FULL_SCREEN:"Full screen",THUMBS:"Thumbnails",DOWNLOAD:"Download",SHARE:"Share",ZOOM:"Zoom"},de:{CLOSE:"Schließen",NEXT:"Weiter",PREV:"Zurück",ERROR:"Die angeforderten Daten konnten nicht geladen werden.
Bitte versuchen Sie es später nochmal.",PLAY_START:"Diaschau starten",PLAY_STOP:"Diaschau beenden",FULL_SCREEN:"Vollbild",THUMBS:"Vorschaubilder",DOWNLOAD:"Herunterladen",SHARE:"Teilen",ZOOM:"Vergrößern"}}},s=n(t),r=n(e),c=0,l=function(t){return t&&t.hasOwnProperty&&t instanceof n},d=function(){return t.requestAnimationFrame||t.webkitRequestAnimationFrame||t.mozRequestAnimationFrame||t.oRequestAnimationFrame||function(e){return t.setTimeout(e,1e3/60)}}(),u=function(){return t.cancelAnimationFrame||t.webkitCancelAnimationFrame||t.mozCancelAnimationFrame||t.oCancelAnimationFrame||function(e){t.clearTimeout(e)}}(),f=function(){var t,n=e.createElement("fakeelement"),o={transition:"transitionend",OTransition:"oTransitionEnd",MozTransition:"transitionend",WebkitTransition:"webkitTransitionEnd"};for(t in o)if(void 0!==n.style[t])return o[t];return"transitionend"}(),p=function(t){return t&&t.length&&t[0].offsetHeight},h=function(t,e){var o=n.extend(!0,{},t,e);return n.each(e,function(t,e){n.isArray(e)&&(o[t]=e)}),o},g=function(t){var o,i;return!(!t||t.ownerDocument!==e)&&(n(".fancybox-container").css("pointer-events","none"),o={x:t.getBoundingClientRect().left+t.offsetWidth/2,y:t.getBoundingClientRect().top+t.offsetHeight/2},i=e.elementFromPoint(o.x,o.y)===t,n(".fancybox-container").css("pointer-events",""),i)},b=function(t,e,o){var i=this;i.opts=h({index:o},n.fancybox.defaults),n.isPlainObject(e)&&(i.opts=h(i.opts,e)),n.fancybox.isMobile&&(i.opts=h(i.opts,i.opts.mobile)),i.id=i.opts.id||++c,i.currIndex=parseInt(i.opts.index,10)||0,i.prevIndex=null,i.prevPos=null,i.currPos=0,i.firstRun=!0,i.group=[],i.slides={},i.addContent(t),i.group.length&&i.init()};n.extend(b.prototype,{init:function(){var o,i,a=this,s=a.group[a.currIndex],r=s.opts;r.closeExisting&&n.fancybox.close(!0),n("body").addClass("fancybox-active"),!n.fancybox.getInstance()&&!1!==r.hideScrollbar&&!n.fancybox.isMobile&&e.body.scrollHeight>t.innerHeight&&(n("head").append('"),n("body").addClass("compensate-for-scrollbar")),i="",n.each(r.buttons,function(t,e){i+=r.btnTpl[e]||""}),o=n(a.translate(a,r.baseTpl.replace("{{buttons}}",i).replace("{{arrows}}",r.btnTpl.arrowLeft+r.btnTpl.arrowRight))).attr("id","fancybox-container-"+a.id).addClass(r.baseClass).data("FancyBox",a).appendTo(r.parentEl),a.$refs={container:o},["bg","inner","infobar","toolbar","stage","caption","navigation"].forEach(function(t){a.$refs[t]=o.find(".fancybox-"+t)}),a.trigger("onInit"),a.activate(),a.jumpTo(a.currIndex)},translate:function(t,e){var n=t.opts.i18n[t.opts.lang]||t.opts.i18n.en;return e.replace(/\{\{(\w+)\}\}/g,function(t,e){return void 0===n[e]?t:n[e]})},addContent:function(t){var e,o=this,i=n.makeArray(t);n.each(i,function(t,e){var i,a,s,r,c,l={},d={};n.isPlainObject(e)?(l=e,d=e.opts||e):"object"===n.type(e)&&n(e).length?(i=n(e),d=i.data()||{},d=n.extend(!0,{},d,d.options),d.$orig=i,l.src=o.opts.src||d.src||i.attr("href"),l.type||l.src||(l.type="inline",l.src=e)):l={type:"html",src:e+""},l.opts=n.extend(!0,{},o.opts,d),n.isArray(d.buttons)&&(l.opts.buttons=d.buttons),n.fancybox.isMobile&&l.opts.mobile&&(l.opts=h(l.opts,l.opts.mobile)),a=l.type||l.opts.type,r=l.src||"",!a&&r&&((s=r.match(/\.(mp4|mov|ogv|webm)((\?|#).*)?$/i))?(a="video",l.opts.video.format||(l.opts.video.format="video/"+("ogv"===s[1]?"ogg":s[1]))):r.match(/(^data:image\/[a-z0-9+\/=]*,)|(\.(jp(e|g|eg)|gif|png|bmp|webp|svg|ico)((\?|#).*)?$)/i)?a="image":r.match(/\.(pdf)((\?|#).*)?$/i)?(a="iframe",l=n.extend(!0,l,{contentType:"pdf",opts:{iframe:{preload:!1}}})):"#"===r.charAt(0)&&(a="inline")),a?l.type=a:o.trigger("objectNeedsType",l),l.contentType||(l.contentType=n.inArray(l.type,["html","inline","ajax"])>-1?"html":l.type),l.index=o.group.length,"auto"==l.opts.smallBtn&&(l.opts.smallBtn=n.inArray(l.type,["html","inline","ajax"])>-1),"auto"===l.opts.toolbar&&(l.opts.toolbar=!l.opts.smallBtn),l.$thumb=l.opts.$thumb||null,l.opts.$trigger&&l.index===o.opts.index&&(l.$thumb=l.opts.$trigger.find("img:first"),l.$thumb.length&&(l.opts.$orig=l.opts.$trigger)),l.$thumb&&l.$thumb.length||!l.opts.$orig||(l.$thumb=l.opts.$orig.find("img:first")),l.$thumb&&!l.$thumb.length&&(l.$thumb=null),l.thumb=l.opts.thumb||(l.$thumb?l.$thumb[0].src:null),"function"===n.type(l.opts.caption)&&(l.opts.caption=l.opts.caption.apply(e,[o,l])),"function"===n.type(o.opts.caption)&&(l.opts.caption=o.opts.caption.apply(e,[o,l])),l.opts.caption instanceof n||(l.opts.caption=void 0===l.opts.caption?"":l.opts.caption+""),"ajax"===l.type&&(c=r.split(/\s+/,2),c.length>1&&(l.src=c.shift(),l.opts.filter=c.shift())),l.opts.modal&&(l.opts=n.extend(!0,l.opts,{trapFocus:!0,infobar:0,toolbar:0,smallBtn:0,keyboard:0,slideShow:0,fullScreen:0,thumbs:0,touch:0,clickContent:!1,clickSlide:!1,clickOutside:!1,dblclickContent:!1,dblclickSlide:!1,dblclickOutside:!1})),o.group.push(l)}),Object.keys(o.slides).length&&(o.updateControls(),(e=o.Thumbs)&&e.isActive&&(e.create(),e.focus()))},addEvents:function(){var e=this;e.removeEvents(),e.$refs.container.on("click.fb-close","[data-fancybox-close]",function(t){t.stopPropagation(),t.preventDefault(),e.close(t)}).on("touchstart.fb-prev click.fb-prev","[data-fancybox-prev]",function(t){t.stopPropagation(),t.preventDefault(),e.previous()}).on("touchstart.fb-next click.fb-next","[data-fancybox-next]",function(t){t.stopPropagation(),t.preventDefault(),e.next()}).on("click.fb","[data-fancybox-zoom]",function(t){e[e.isScaledDown()?"scaleToActual":"scaleToFit"]()}),s.on("orientationchange.fb resize.fb",function(t){t&&t.originalEvent&&"resize"===t.originalEvent.type?(e.requestId&&u(e.requestId),e.requestId=d(function(){e.update(t)})):(e.current&&"iframe"===e.current.type&&e.$refs.stage.hide(),setTimeout(function(){e.$refs.stage.show(),e.update(t)},n.fancybox.isMobile?600:250))}),r.on("keydown.fb",function(t){var o=n.fancybox?n.fancybox.getInstance():null,i=o.current,a=t.keyCode||t.which;if(9==a)return void(i.opts.trapFocus&&e.focus(t));if(!(!i.opts.keyboard||t.ctrlKey||t.altKey||t.shiftKey||n(t.target).is("input,textarea,video,audio")))return 8===a||27===a?(t.preventDefault(),void e.close(t)):37===a||38===a?(t.preventDefault(),void e.previous()):39===a||40===a?(t.preventDefault(),void e.next()):void e.trigger("afterKeydown",t,a)}),e.group[e.currIndex].opts.idleTime&&(e.idleSecondsCounter=0,r.on("mousemove.fb-idle mouseleave.fb-idle mousedown.fb-idle touchstart.fb-idle touchmove.fb-idle scroll.fb-idle keydown.fb-idle",function(t){e.idleSecondsCounter=0,e.isIdle&&e.showControls(),e.isIdle=!1}),e.idleInterval=t.setInterval(function(){++e.idleSecondsCounter>=e.group[e.currIndex].opts.idleTime&&!e.isDragging&&(e.isIdle=!0,e.idleSecondsCounter=0,e.hideControls())},1e3))},removeEvents:function(){var e=this;s.off("orientationchange.fb resize.fb"),r.off("keydown.fb .fb-idle"),this.$refs.container.off(".fb-close .fb-prev .fb-next"),e.idleInterval&&(t.clearInterval(e.idleInterval),e.idleInterval=null)},previous:function(t){return this.jumpTo(this.currPos-1,t)},next:function(t){return this.jumpTo(this.currPos+1,t)},jumpTo:function(t,e){var o,i,a,s,r,c,l,d,u,f=this,h=f.group.length;if(!(f.isDragging||f.isClosing||f.isAnimating&&f.firstRun)){if(t=parseInt(t,10),!(a=f.current?f.current.opts.loop:f.opts.loop)&&(t<0||t>=h))return!1;if(o=f.firstRun=!Object.keys(f.slides).length,r=f.current,f.prevIndex=f.currIndex,f.prevPos=f.currPos,s=f.createSlide(t),h>1&&((a||s.index0)&&f.createSlide(t-1)),f.current=s,f.currIndex=s.index,f.currPos=s.pos,f.trigger("beforeShow",o),f.updateControls(),s.forcedDuration=void 0,n.isNumeric(e)?s.forcedDuration=e:e=s.opts[o?"animationDuration":"transitionDuration"],e=parseInt(e,10),i=f.isMoved(s),s.$slide.addClass("fancybox-slide--current"),o)return s.opts.animationEffect&&e&&f.$refs.container.css("transition-duration",e+"ms"),f.$refs.container.addClass("fancybox-is-open").trigger("focus"),f.loadSlide(s),void f.preload("image");c=n.fancybox.getTranslate(r.$slide),l=n.fancybox.getTranslate(f.$refs.stage),n.each(f.slides,function(t,e){n.fancybox.stop(e.$slide,!0)}),r.pos!==s.pos&&(r.isComplete=!1),r.$slide.removeClass("fancybox-slide--complete fancybox-slide--current"),i?(u=c.left-(r.pos*c.width+r.pos*r.opts.gutter),n.each(f.slides,function(t,o){o.$slide.removeClass("fancybox-animated").removeClass(function(t,e){return(e.match(/(^|\s)fancybox-fx-\S+/g)||[]).join(" ")});var i=o.pos*c.width+o.pos*o.opts.gutter;n.fancybox.setTranslate(o.$slide,{top:0,left:i-l.left+u}),o.pos!==s.pos&&o.$slide.addClass("fancybox-slide--"+(o.pos>s.pos?"next":"previous")),p(o.$slide),n.fancybox.animate(o.$slide,{top:0,left:(o.pos-s.pos)*c.width+(o.pos-s.pos)*o.opts.gutter},e,function(){o.$slide.css({transform:"",opacity:""}).removeClass("fancybox-slide--next fancybox-slide--previous"),o.pos===f.currPos&&f.complete()})})):e&&s.opts.transitionEffect&&(d="fancybox-animated fancybox-fx-"+s.opts.transitionEffect,r.$slide.addClass("fancybox-slide--"+(r.pos>s.pos?"next":"previous")),n.fancybox.animate(r.$slide,d,e,function(){r.$slide.removeClass(d).removeClass("fancybox-slide--next fancybox-slide--previous")},!1)),s.isLoaded?f.revealContent(s):f.loadSlide(s),f.preload("image")}},createSlide:function(t){var e,o,i=this;return o=t%i.group.length,o=o<0?i.group.length+o:o,!i.slides[t]&&i.group[o]&&(e=n('
').appendTo(i.$refs.stage),i.slides[t]=n.extend(!0,{},i.group[o],{pos:t,$slide:e,isLoaded:!1}),i.updateSlide(i.slides[t])),i.slides[t]},scaleToActual:function(t,e,o){var i,a,s,r,c,l=this,d=l.current,u=d.$content,f=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).width,p=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).height,h=d.width,g=d.height;l.isAnimating||l.isMoved()||!u||"image"!=d.type||!d.isLoaded||d.hasError||(l.isAnimating=!0,n.fancybox.stop(u),t=void 0===t?.5*f:t,e=void 0===e?.5*p:e,i=n.fancybox.getTranslate(u),i.top-=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).top,i.left-=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).left,r=h/i.width,c=g/i.height,a=.5*f-.5*h,s=.5*p-.5*g,h>f&&(a=i.left*r-(t*r-t),a>0&&(a=0),ap&&(s=i.top*c-(e*c-e),s>0&&(s=0),se-.5&&(l=e),d>o-.5&&(d=o),"image"===t.type?(u.top=Math.floor(.5*(o-d))+parseFloat(c.css("paddingTop")),u.left=Math.floor(.5*(e-l))+parseFloat(c.css("paddingLeft"))):"video"===t.contentType&&(a=t.opts.width&&t.opts.height?l/d:t.opts.ratio||16/9,d>l/a?d=l/a:l>d*a&&(l=d*a)),u.width=l,u.height=d,u)},update:function(t){var e=this;n.each(e.slides,function(n,o){e.updateSlide(o,t)})},updateSlide:function(t,e){var o=this,i=t&&t.$content,a=t.width||t.opts.width,s=t.height||t.opts.height,r=t.$slide;o.adjustCaption(t),i&&(a||s||"video"===t.contentType)&&!t.hasError&&(n.fancybox.stop(i),n.fancybox.setTranslate(i,o.getFitPos(t)),t.pos===o.currPos&&(o.isAnimating=!1,o.updateCursor())),o.adjustLayout(t),r.length&&(r.trigger("refresh"),t.pos===o.currPos&&o.$refs.toolbar.add(o.$refs.navigation.find(".fancybox-button--arrow_right")).toggleClass("compensate-for-scrollbar",r.get(0).scrollHeight>r.get(0).clientHeight)),o.trigger("onUpdate",t,e)},centerSlide:function(t){var e=this,o=e.current,i=o.$slide;!e.isClosing&&o&&(i.siblings().css({transform:"",opacity:""}),i.parent().children().removeClass("fancybox-slide--previous fancybox-slide--next"),n.fancybox.animate(i,{top:0,left:0,opacity:1},void 0===t?0:t,function(){i.css({transform:"",opacity:""}),o.isComplete||e.complete()},!1))},isMoved:function(t){var e,o,i=t||this.current;return!!i&&(o=n.fancybox.getTranslate(this.$refs.stage),e=n.fancybox.getTranslate(i.$slide),!i.$slide.hasClass("fancybox-animated")&&(Math.abs(e.top-o.top)>.5||Math.abs(e.left-o.left)>.5))},updateCursor:function(t,e){var o,i,a=this,s=a.current,r=a.$refs.container;s&&!a.isClosing&&a.Guestures&&(r.removeClass("fancybox-is-zoomable fancybox-can-zoomIn fancybox-can-zoomOut fancybox-can-swipe fancybox-can-pan"),o=a.canPan(t,e),i=!!o||a.isZoomable(),r.toggleClass("fancybox-is-zoomable",i),n("[data-fancybox-zoom]").prop("disabled",!i),o?r.addClass("fancybox-can-pan"):i&&("zoom"===s.opts.clickContent||n.isFunction(s.opts.clickContent)&&"zoom"==s.opts.clickContent(s))?r.addClass("fancybox-can-zoomIn"):s.opts.touch&&(s.opts.touch.vertical||a.group.length>1)&&"video"!==s.contentType&&r.addClass("fancybox-can-swipe"))},isZoomable:function(){var t,e=this,n=e.current;if(n&&!e.isClosing&&"image"===n.type&&!n.hasError){if(!n.isLoaded)return!0;if((t=e.getFitPos(n))&&(n.width>t.width||n.height>t.height))return!0}return!1},isScaledDown:function(t,e){var o=this,i=!1,a=o.current,s=a.$content;return void 0!==t&&void 0!==e?i=t1.5||Math.abs(a.height-s.height)>1.5)),s},loadSlide:function(t){var e,o,i,a=this;if(!t.isLoading&&!t.isLoaded){if(t.isLoading=!0,!1===a.trigger("beforeLoad",t))return t.isLoading=!1,!1;switch(e=t.type,o=t.$slide,o.off("refresh").trigger("onReset").addClass(t.opts.slideClass),e){case"image":a.setImage(t);break;case"iframe":a.setIframe(t);break;case"html":a.setContent(t,t.src||t.content);break;case"video":a.setContent(t,t.opts.video.tpl.replace(/\{\{src\}\}/gi,t.src).replace("{{format}}",t.opts.videoFormat||t.opts.video.format||"").replace("{{poster}}",t.thumb||""));break;case"inline":n(t.src).length?a.setContent(t,n(t.src)):a.setError(t);break;case"ajax":a.showLoading(t),i=n.ajax(n.extend({},t.opts.ajax.settings,{url:t.src,success:function(e,n){"success"===n&&a.setContent(t,e)},error:function(e,n){e&&"abort"!==n&&a.setError(t)}})),o.one("onReset",function(){i.abort()});break;default:a.setError(t)}return!0}},setImage:function(t){var o,i=this;setTimeout(function(){var e=t.$image;i.isClosing||!t.isLoading||e&&e.length&&e[0].complete||t.hasError||i.showLoading(t)},50),i.checkSrcset(t),t.$content=n('
').addClass("fancybox-is-hidden").appendTo(t.$slide.addClass("fancybox-slide--image")),!1!==t.opts.preload&&t.opts.width&&t.opts.height&&t.thumb&&(t.width=t.opts.width,t.height=t.opts.height,o=e.createElement("img"),o.onerror=function(){n(this).remove(),t.$ghost=null},o.onload=function(){i.afterLoad(t)},t.$ghost=n(o).addClass("fancybox-image").appendTo(t.$content).attr("src",t.thumb)),i.setBigImage(t)},checkSrcset:function(e){var n,o,i,a,s=e.opts.srcset||e.opts.image.srcset;if(s){i=t.devicePixelRatio||1,a=t.innerWidth*i,o=s.split(",").map(function(t){var e={};return t.trim().split(/\s+/).forEach(function(t,n){var o=parseInt(t.substring(0,t.length-1),10);if(0===n)return e.url=t;o&&(e.value=o,e.postfix=t[t.length-1])}),e}),o.sort(function(t,e){return t.value-e.value});for(var r=0;r=a||"x"===c.postfix&&c.value>=i){n=c;break}}!n&&o.length&&(n=o[o.length-1]),n&&(e.src=n.url,e.width&&e.height&&"w"==n.postfix&&(e.height=e.width/e.height*n.value,e.width=n.value),e.opts.srcset=s)}},setBigImage:function(t){var o=this,i=e.createElement("img"),a=n(i);t.$image=a.one("error",function(){o.setError(t)}).one("load",function(){var e;t.$ghost||(o.resolveImageSlideSize(t,this.naturalWidth,this.naturalHeight),o.afterLoad(t)),o.isClosing||(t.opts.srcset&&(e=t.opts.sizes,e&&"auto"!==e||(e=(t.width/t.height>1&&s.width()/s.height()>1?"100":Math.round(t.width/t.height*100))+"vw"),a.attr("sizes",e).attr("srcset",t.opts.srcset)),t.$ghost&&setTimeout(function(){t.$ghost&&!o.isClosing&&t.$ghost.hide()},Math.min(300,Math.max(1e3,t.height/1600))),o.hideLoading(t))}).addClass("fancybox-image").attr("src",t.src).appendTo(t.$content),(i.complete||"complete"==i.readyState)&&a.naturalWidth&&a.naturalHeight?a.trigger("load"):i.error&&a.trigger("error")},resolveImageSlideSize:function(t,e,n){var o=parseInt(t.opts.width,10),i=parseInt(t.opts.height,10);t.width=e,t.height=n,o>0&&(t.width=o,t.height=Math.floor(o*n/e)),i>0&&(t.width=Math.floor(i*e/n),t.height=i)},setIframe:function(t){var e,o=this,i=t.opts.iframe,a=t.$slide;t.$content=n('
').css(i.css).appendTo(a),a.addClass("fancybox-slide--"+t.contentType),t.$iframe=e=n(i.tpl.replace(/\{rnd\}/g,(new Date).getTime())).attr(i.attr).appendTo(t.$content),i.preload?(o.showLoading(t),e.on("load.fb error.fb",function(e){this.isReady=1,t.$slide.trigger("refresh"),o.afterLoad(t)}),a.on("refresh.fb",function(){var n,o,s=t.$content,r=i.css.width,c=i.css.height;if(1===e[0].isReady){try{n=e.contents(),o=n.find("body")}catch(t){}o&&o.length&&o.children().length&&(a.css("overflow","visible"),s.css({width:"100%","max-width":"100%",height:"9999px"}),void 0===r&&(r=Math.ceil(Math.max(o[0].clientWidth,o.outerWidth(!0)))),s.css("width",r||"").css("max-width",""),void 0===c&&(c=Math.ceil(Math.max(o[0].clientHeight,o.outerHeight(!0)))),s.css("height",c||""),a.css("overflow","auto")),s.removeClass("fancybox-is-hidden")}})):o.afterLoad(t),e.attr("src",t.src),a.one("onReset",function(){try{n(this).find("iframe").hide().unbind().attr("src","//about:blank")}catch(t){}n(this).off("refresh.fb").empty(),t.isLoaded=!1,t.isRevealed=!1})},setContent:function(t,e){var o=this;o.isClosing||(o.hideLoading(t),t.$content&&n.fancybox.stop(t.$content),t.$slide.empty(),l(e)&&e.parent().length?((e.hasClass("fancybox-content")||e.parent().hasClass("fancybox-content"))&&e.parents(".fancybox-slide").trigger("onReset"),t.$placeholder=n("
").hide().insertAfter(e),e.css("display","inline-block")):t.hasError||("string"===n.type(e)&&(e=n("
").append(n.trim(e)).contents()),t.opts.filter&&(e=n("
").html(e).find(t.opts.filter))),t.$slide.one("onReset",function(){n(this).find("video,audio").trigger("pause"),t.$placeholder&&(t.$placeholder.after(e.removeClass("fancybox-content").hide()).remove(),t.$placeholder=null),t.$smallBtn&&(t.$smallBtn.remove(),t.$smallBtn=null),t.hasError||(n(this).empty(),t.isLoaded=!1,t.isRevealed=!1)}),n(e).appendTo(t.$slide),n(e).is("video,audio")&&(n(e).addClass("fancybox-video"),n(e).wrap("
"),t.contentType="video",t.opts.width=t.opts.width||n(e).attr("width"),t.opts.height=t.opts.height||n(e).attr("height")),t.$content=t.$slide.children().filter("div,form,main,video,audio,article,.fancybox-content").first(),t.$content.siblings().hide(),t.$content.length||(t.$content=t.$slide.wrapInner("
").children().first()),t.$content.addClass("fancybox-content"),t.$slide.addClass("fancybox-slide--"+t.contentType),o.afterLoad(t))},setError:function(t){t.hasError=!0,t.$slide.trigger("onReset").removeClass("fancybox-slide--"+t.contentType).addClass("fancybox-slide--error"),t.contentType="html",this.setContent(t,this.translate(t,t.opts.errorTpl)),t.pos===this.currPos&&(this.isAnimating=!1)},showLoading:function(t){var e=this;(t=t||e.current)&&!t.$spinner&&(t.$spinner=n(e.translate(e,e.opts.spinnerTpl)).appendTo(t.$slide).hide().fadeIn("fast"))},hideLoading:function(t){var e=this;(t=t||e.current)&&t.$spinner&&(t.$spinner.stop().remove(),delete t.$spinner)},afterLoad:function(t){var e=this;e.isClosing||(t.isLoading=!1,t.isLoaded=!0,e.trigger("afterLoad",t),e.hideLoading(t),!t.opts.smallBtn||t.$smallBtn&&t.$smallBtn.length||(t.$smallBtn=n(e.translate(t,t.opts.btnTpl.smallBtn)).appendTo(t.$content)),t.opts.protect&&t.$content&&!t.hasError&&(t.$content.on("contextmenu.fb",function(t){return 2==t.button&&t.preventDefault(),!0}),"image"===t.type&&n('
').appendTo(t.$content)),e.adjustCaption(t),e.adjustLayout(t),t.pos===e.currPos&&e.updateCursor(),e.revealContent(t))},adjustCaption:function(t){var e,n=this,o=t||n.current,i=o.opts.caption,a=o.opts.preventCaptionOverlap,s=n.$refs.caption,r=!1;s.toggleClass("fancybox-caption--separate",a),a&&i&&i.length&&(o.pos!==n.currPos?(e=s.clone().appendTo(s.parent()),e.children().eq(0).empty().html(i),r=e.outerHeight(!0),e.empty().remove()):n.$caption&&(r=n.$caption.outerHeight(!0)),o.$slide.css("padding-bottom",r||""))},adjustLayout:function(t){var e,n,o,i,a=this,s=t||a.current;s.isLoaded&&!0!==s.opts.disableLayoutFix&&(s.$content.css("margin-bottom",""),s.$content.outerHeight()>s.$slide.height()+.5&&(o=s.$slide[0].style["padding-bottom"],i=s.$slide.css("padding-bottom"),parseFloat(i)>0&&(e=s.$slide[0].scrollHeight,s.$slide.css("padding-bottom",0),Math.abs(e-s.$slide[0].scrollHeight)<1&&(n=i),s.$slide.css("padding-bottom",o))),s.$content.css("margin-bottom",n))},revealContent:function(t){var e,o,i,a,s=this,r=t.$slide,c=!1,l=!1,d=s.isMoved(t),u=t.isRevealed;return t.isRevealed=!0,e=t.opts[s.firstRun?"animationEffect":"transitionEffect"],i=t.opts[s.firstRun?"animationDuration":"transitionDuration"],i=parseInt(void 0===t.forcedDuration?i:t.forcedDuration,10),!d&&t.pos===s.currPos&&i||(e=!1),"zoom"===e&&(t.pos===s.currPos&&i&&"image"===t.type&&!t.hasError&&(l=s.getThumbPos(t))?c=s.getFitPos(t):e="fade"),"zoom"===e?(s.isAnimating=!0,c.scaleX=c.width/l.width,c.scaleY=c.height/l.height,a=t.opts.zoomOpacity,"auto"==a&&(a=Math.abs(t.width/t.height-l.width/l.height)>.1),a&&(l.opacity=.1,c.opacity=1),n.fancybox.setTranslate(t.$content.removeClass("fancybox-is-hidden"),l),p(t.$content),void n.fancybox.animate(t.$content,c,i,function(){s.isAnimating=!1,s.complete()})):(s.updateSlide(t),e?(n.fancybox.stop(r),o="fancybox-slide--"+(t.pos>=s.prevPos?"next":"previous")+" fancybox-animated fancybox-fx-"+e,r.addClass(o).removeClass("fancybox-slide--current"),t.$content.removeClass("fancybox-is-hidden"),p(r),"image"!==t.type&&t.$content.hide().show(0),void n.fancybox.animate(r,"fancybox-slide--current",i,function(){r.removeClass(o).css({transform:"",opacity:""}),t.pos===s.currPos&&s.complete()},!0)):(t.$content.removeClass("fancybox-is-hidden"),u||!d||"image"!==t.type||t.hasError||t.$content.hide().fadeIn("fast"),void(t.pos===s.currPos&&s.complete())))},getThumbPos:function(t){var e,o,i,a,s,r=!1,c=t.$thumb;return!(!c||!g(c[0]))&&(e=n.fancybox.getTranslate(c),o=parseFloat(c.css("border-top-width")||0),i=parseFloat(c.css("border-right-width")||0),a=parseFloat(c.css("border-bottom-width")||0),s=parseFloat(c.css("border-left-width")||0),r={top:e.top+o,left:e.left+s,width:e.width-i-s,height:e.height-o-a,scaleX:1,scaleY:1},e.width>0&&e.height>0&&r)},complete:function(){var t,e=this,o=e.current,i={};!e.isMoved()&&o.isLoaded&&(o.isComplete||(o.isComplete=!0,o.$slide.siblings().trigger("onReset"),e.preload("inline"),p(o.$slide),o.$slide.addClass("fancybox-slide--complete"),n.each(e.slides,function(t,o){o.pos>=e.currPos-1&&o.pos<=e.currPos+1?i[o.pos]=o:o&&(n.fancybox.stop(o.$slide),o.$slide.off().remove())}),e.slides=i),e.isAnimating=!1,e.updateCursor(),e.trigger("afterShow"),o.opts.video.autoStart&&o.$slide.find("video,audio").filter(":visible:first").trigger("play").one("ended",function(){this.webkitExitFullscreen&&this.webkitExitFullscreen(),e.next()}),o.opts.autoFocus&&"html"===o.contentType&&(t=o.$content.find("input[autofocus]:enabled:visible:first"),t.length?t.trigger("focus"):e.focus(null,!0)),o.$slide.scrollTop(0).scrollLeft(0))},preload:function(t){var e,n,o=this;o.group.length<2||(n=o.slides[o.currPos+1],e=o.slides[o.currPos-1],e&&e.type===t&&o.loadSlide(e),n&&n.type===t&&o.loadSlide(n))},focus:function(t,o){var i,a,s=this,r=["a[href]","area[href]",'input:not([disabled]):not([type="hidden"]):not([aria-hidden])',"select:not([disabled]):not([aria-hidden])","textarea:not([disabled]):not([aria-hidden])","button:not([disabled]):not([aria-hidden])","iframe","object","embed","video","audio","[contenteditable]",'[tabindex]:not([tabindex^="-"])'].join(",");s.isClosing||(i=!t&&s.current&&s.current.isComplete?s.current.$slide.find("*:visible"+(o?":not(.fancybox-close-small)":"")):s.$refs.container.find("*:visible"),i=i.filter(r).filter(function(){return"hidden"!==n(this).css("visibility")&&!n(this).hasClass("disabled")}),i.length?(a=i.index(e.activeElement),t&&t.shiftKey?(a<0||0==a)&&(t.preventDefault(),i.eq(i.length-1).trigger("focus")):(a<0||a==i.length-1)&&(t&&t.preventDefault(),i.eq(0).trigger("focus"))):s.$refs.container.trigger("focus"))},activate:function(){var t=this;n(".fancybox-container").each(function(){var e=n(this).data("FancyBox");e&&e.id!==t.id&&!e.isClosing&&(e.trigger("onDeactivate"),e.removeEvents(),e.isVisible=!1)}),t.isVisible=!0,(t.current||t.isIdle)&&(t.update(),t.updateControls()),t.trigger("onActivate"),t.addEvents()},close:function(t,e){var o,i,a,s,r,c,l,u=this,f=u.current,h=function(){u.cleanUp(t)};return!u.isClosing&&(u.isClosing=!0,!1===u.trigger("beforeClose",t)?(u.isClosing=!1,d(function(){u.update()}),!1):(u.removeEvents(),a=f.$content,o=f.opts.animationEffect,i=n.isNumeric(e)?e:o?f.opts.animationDuration:0,f.$slide.removeClass("fancybox-slide--complete fancybox-slide--next fancybox-slide--previous fancybox-animated"),!0!==t?n.fancybox.stop(f.$slide):o=!1,f.$slide.siblings().trigger("onReset").remove(),i&&u.$refs.container.removeClass("fancybox-is-open").addClass("fancybox-is-closing").css("transition-duration",i+"ms"),u.hideLoading(f),u.hideControls(!0),u.updateCursor(),"zoom"!==o||a&&i&&"image"===f.type&&!u.isMoved()&&!f.hasError&&(l=u.getThumbPos(f))||(o="fade"),"zoom"===o?(n.fancybox.stop(a),s=n.fancybox.getTranslate(a),c={top:s.top,left:s.left,scaleX:s.width/l.width,scaleY:s.height/l.height,width:l.width,height:l.height},r=f.opts.zoomOpacity,"auto"==r&&(r=Math.abs(f.width/f.height-l.width/l.height)>.1),r&&(l.opacity=0), n.fancybox.setTranslate(a,c),p(a),n.fancybox.animate(a,l,i,h),!0):(o&&i?n.fancybox.animate(f.$slide.addClass("fancybox-slide--previous").removeClass("fancybox-slide--current"),"fancybox-animated fancybox-fx-"+o,i,h):!0===t?setTimeout(h,i):h(),!0)))},cleanUp:function(e){var o,i,a,s=this,r=s.current.opts.$orig;s.current.$slide.trigger("onReset"),s.$refs.container.empty().remove(),s.trigger("afterClose",e),s.current.opts.backFocus&&(r&&r.length&&r.is(":visible")||(r=s.$trigger),r&&r.length&&(i=t.scrollX,a=t.scrollY,r.trigger("focus"),n("html, body").scrollTop(a).scrollLeft(i))),s.current=null,o=n.fancybox.getInstance(),o?o.activate():(n("body").removeClass("fancybox-active compensate-for-scrollbar"),n("#fancybox-style-noscroll").remove())},trigger:function(t,e){var o,i=Array.prototype.slice.call(arguments,1),a=this,s=e&&e.opts?e:a.current;if(s?i.unshift(s):s=a,i.unshift(a),n.isFunction(s.opts[t])&&(o=s.opts[t].apply(s,i)),!1===o)return o;"afterClose"!==t&&a.$refs?a.$refs.container.trigger(t+".fb",i):r.trigger(t+".fb",i)},updateControls:function(){var t=this,o=t.current,i=o.index,a=t.$refs.container,s=t.$refs.caption,r=o.opts.caption;o.$slide.trigger("refresh"),r&&r.length?(t.$caption=s,s.children().eq(0).html(r)):t.$caption=null,t.hasHiddenControls||t.isIdle||t.showControls(),a.find("[data-fancybox-count]").html(t.group.length),a.find("[data-fancybox-index]").html(i+1),a.find("[data-fancybox-prev]").prop("disabled",!o.opts.loop&&i<=0),a.find("[data-fancybox-next]").prop("disabled",!o.opts.loop&&i>=t.group.length-1),"image"===o.type?a.find("[data-fancybox-zoom]").show().end().find("[data-fancybox-download]").attr("href",o.opts.image.src||o.src).show():o.opts.toolbar&&a.find("[data-fancybox-download],[data-fancybox-zoom]").hide(),n(e.activeElement).is(":hidden,[disabled]")&&t.$refs.container.trigger("focus")},hideControls:function(t){var e=this,n=["infobar","toolbar","nav"];!t&&e.current.opts.preventCaptionOverlap||n.push("caption"),this.$refs.container.removeClass(n.map(function(t){return"fancybox-show-"+t}).join(" ")),this.hasHiddenControls=!0},showControls:function(){var t=this,e=t.current?t.current.opts:t.opts,n=t.$refs.container;t.hasHiddenControls=!1,t.idleSecondsCounter=0,n.toggleClass("fancybox-show-toolbar",!(!e.toolbar||!e.buttons)).toggleClass("fancybox-show-infobar",!!(e.infobar&&t.group.length>1)).toggleClass("fancybox-show-caption",!!t.$caption).toggleClass("fancybox-show-nav",!!(e.arrows&&t.group.length>1)).toggleClass("fancybox-is-modal",!!e.modal)},toggleControls:function(){this.hasHiddenControls?this.showControls():this.hideControls()}}),n.fancybox={version:"3.5.6",defaults:a,getInstance:function(t){var e=n('.fancybox-container:not(".fancybox-is-closing"):last').data("FancyBox"),o=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return e instanceof b&&("string"===n.type(t)?e[t].apply(e,o):"function"===n.type(t)&&t.apply(e,o),e)},open:function(t,e,n){return new b(t,e,n)},close:function(t){var e=this.getInstance();e&&(e.close(),!0===t&&this.close(t))},destroy:function(){this.close(!0),r.add("body").off("click.fb-start","**")},isMobile:/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent),use3d:function(){var n=e.createElement("div");return t.getComputedStyle&&t.getComputedStyle(n)&&t.getComputedStyle(n).getPropertyValue("transform")&&!(e.documentMode&&e.documentMode<11)}(),getTranslate:function(t){var e;return!(!t||!t.length)&&(e=t[0].getBoundingClientRect(),{top:e.top||0,left:e.left||0,width:e.width,height:e.height,opacity:parseFloat(t.css("opacity"))})},setTranslate:function(t,e){var n="",o={};if(t&&e)return void 0===e.left&&void 0===e.top||(n=(void 0===e.left?t.position().left:e.left)+"px, "+(void 0===e.top?t.position().top:e.top)+"px",n=this.use3d?"translate3d("+n+", 0px)":"translate("+n+")"),void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY?n+=" scale("+e.scaleX+", "+e.scaleY+")":void 0!==e.scaleX&&(n+=" scaleX("+e.scaleX+")"),n.length&&(o.transform=n),void 0!==e.opacity&&(o.opacity=e.opacity),void 0!==e.width&&(o.width=e.width),void 0!==e.height&&(o.height=e.height),t.css(o)},animate:function(t,e,o,i,a){var s,r=this;n.isFunction(o)&&(i=o,o=null),r.stop(t),s=r.getTranslate(t),t.on(f,function(c){(!c||!c.originalEvent||t.is(c.originalEvent.target)&&"z-index"!=c.originalEvent.propertyName)&&(r.stop(t),n.isNumeric(o)&&t.css("transition-duration",""),n.isPlainObject(e)?void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY&&r.setTranslate(t,{top:e.top,left:e.left,width:s.width*e.scaleX,height:s.height*e.scaleY,scaleX:1,scaleY:1}):!0!==a&&t.removeClass(e),n.isFunction(i)&&i(c))}),n.isNumeric(o)&&t.css("transition-duration",o+"ms"),n.isPlainObject(e)?(void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY&&(delete e.width,delete e.height,t.parent().hasClass("fancybox-slide--image")&&t.parent().addClass("fancybox-is-scaling")),n.fancybox.setTranslate(t,e)):t.addClass(e),t.data("timer",setTimeout(function(){t.trigger(f)},o+33))},stop:function(t,e){t&&t.length&&(clearTimeout(t.data("timer")),e&&t.trigger(f),t.off(f).css("transition-duration",""),t.parent().removeClass("fancybox-is-scaling"))}},n.fn.fancybox=function(t){var e;return t=t||{},e=t.selector||!1,e?n("body").off("click.fb-start",e).on("click.fb-start",e,{options:t},i):this.off("click.fb-start").on("click.fb-start",{items:this,options:t},i),this},r.on("click.fb-start","[data-fancybox]",i),r.on("click.fb-start","[data-fancybox-trigger]",function(t){n('[data-fancybox="'+n(this).attr("data-fancybox-trigger")+'"]').eq(n(this).attr("data-fancybox-index")||0).trigger("click.fb-start",{$trigger:n(this)})}),function(){var t=null;r.on("mousedown mouseup focus blur",".fancybox-button",function(e){switch(e.type){case"mousedown":t=n(this);break;case"mouseup":t=null;break;case"focusin":n(".fancybox-button").removeClass("fancybox-focus"),n(this).is(t)||n(this).is("[disabled]")||n(this).addClass("fancybox-focus");break;case"focusout":n(".fancybox-button").removeClass("fancybox-focus")}})}()}}(window,document,jQuery),function(t){"use strict";var e={youtube:{matcher:/(youtube\.com|youtu\.be|youtube\-nocookie\.com)\/(watch\?(.*&)?v=|v\/|u\/|embed\/?)?(videoseries\?list=(.*)|[\w-]{11}|\?listType=(.*)&list=(.*))(.*)/i,params:{autoplay:1,autohide:1,fs:1,rel:0,hd:1,wmode:"transparent",enablejsapi:1,html5:1},paramPlace:8,type:"iframe",url:"https://www.youtube-nocookie.com/embed/$4",thumb:"https://img.youtube.com/vi/$4/hqdefault.jpg"},vimeo:{matcher:/^.+vimeo.com\/(.*\/)?([\d]+)(.*)?/,params:{autoplay:1,hd:1,show_title:1,show_byline:1,show_portrait:0,fullscreen:1},paramPlace:3,type:"iframe",url:"//player.vimeo.com/video/$2"},instagram:{matcher:/(instagr\.am|instagram\.com)\/p\/([a-zA-Z0-9_\-]+)\/?/i,type:"image",url:"//$1/p/$2/media/?size=l"},gmap_place:{matcher:/(maps\.)?google\.([a-z]{2,3}(\.[a-z]{2})?)\/(((maps\/(place\/(.*)\/)?\@(.*),(\d+.?\d+?)z))|(\?ll=))(.*)?/i,type:"iframe",url:function(t){return"//maps.google."+t[2]+"/?ll="+(t[9]?t[9]+"&z="+Math.floor(t[10])+(t[12]?t[12].replace(/^\//,"&"):""):t[12]+"").replace(/\?/,"&")+"&output="+(t[12]&&t[12].indexOf("layer=c")>0?"svembed":"embed")}},gmap_search:{matcher:/(maps\.)?google\.([a-z]{2,3}(\.[a-z]{2})?)\/(maps\/search\/)(.*)/i,type:"iframe",url:function(t){return"//maps.google."+t[2]+"/maps?q="+t[5].replace("query=","q=").replace("api=1","")+"&output=embed"}}},n=function(e,n,o){if(e)return o=o||"","object"===t.type(o)&&(o=t.param(o,!0)),t.each(n,function(t,n){e=e.replace("$"+t,n||"")}),o.length&&(e+=(e.indexOf("?")>0?"&":"?")+o),e};t(document).on("objectNeedsType.fb",function(o,i,a){var s,r,c,l,d,u,f,p=a.src||"",h=!1;s=t.extend(!0,{},e,a.opts.media),t.each(s,function(e,o){if(c=p.match(o.matcher)){if(h=o.type,f=e,u={},o.paramPlace&&c[o.paramPlace]){d=c[o.paramPlace],"?"==d[0]&&(d=d.substring(1)),d=d.split("&");for(var i=0;i1&&("youtube"===n.contentSource||"vimeo"===n.contentSource)&&o.load(n.contentSource)}})}(jQuery),function(t,e,n){"use strict";var o=function(){return t.requestAnimationFrame||t.webkitRequestAnimationFrame||t.mozRequestAnimationFrame||t.oRequestAnimationFrame||function(e){return t.setTimeout(e,1e3/60)}}(),i=function(){return t.cancelAnimationFrame||t.webkitCancelAnimationFrame||t.mozCancelAnimationFrame||t.oCancelAnimationFrame||function(e){t.clearTimeout(e)}}(),a=function(e){var n=[];e=e.originalEvent||e||t.e,e=e.touches&&e.touches.length?e.touches:e.changedTouches&&e.changedTouches.length?e.changedTouches:[e];for(var o in e)e[o].pageX?n.push({x:e[o].pageX,y:e[o].pageY}):e[o].clientX&&n.push({x:e[o].clientX,y:e[o].clientY});return n},s=function(t,e,n){return e&&t?"x"===n?t.x-e.x:"y"===n?t.y-e.y:Math.sqrt(Math.pow(t.x-e.x,2)+Math.pow(t.y-e.y,2)):0},r=function(t){if(t.is('a,area,button,[role="button"],input,label,select,summary,textarea,video,audio,iframe')||n.isFunction(t.get(0).onclick)||t.data("selectable"))return!0;for(var e=0,o=t[0].attributes,i=o.length;ee.clientHeight,a=("scroll"===o||"auto"===o)&&e.scrollWidth>e.clientWidth;return i||a},l=function(t){for(var e=!1;;){if(e=c(t.get(0)))break;if(t=t.parent(),!t.length||t.hasClass("fancybox-stage")||t.is("body"))break}return e},d=function(t){var e=this;e.instance=t,e.$bg=t.$refs.bg,e.$stage=t.$refs.stage,e.$container=t.$refs.container,e.destroy(),e.$container.on("touchstart.fb.touch mousedown.fb.touch",n.proxy(e,"ontouchstart"))};d.prototype.destroy=function(){var t=this;t.$container.off(".fb.touch"),n(e).off(".fb.touch"),t.requestId&&(i(t.requestId),t.requestId=null),t.tapped&&(clearTimeout(t.tapped),t.tapped=null)},d.prototype.ontouchstart=function(o){var i=this,c=n(o.target),d=i.instance,u=d.current,f=u.$slide,p=u.$content,h="touchstart"==o.type;if(h&&i.$container.off("mousedown.fb.touch"),(!o.originalEvent||2!=o.originalEvent.button)&&f.length&&c.length&&!r(c)&&!r(c.parent())&&(c.is("img")||!(o.originalEvent.clientX>c[0].clientWidth+c.offset().left))){if(!u||d.isAnimating||u.$slide.hasClass("fancybox-animated"))return o.stopPropagation(),void o.preventDefault();i.realPoints=i.startPoints=a(o),i.startPoints.length&&(u.touch&&o.stopPropagation(),i.startEvent=o,i.canTap=!0,i.$target=c,i.$content=p,i.opts=u.opts.touch,i.isPanning=!1,i.isSwiping=!1,i.isZooming=!1,i.isScrolling=!1,i.canPan=d.canPan(),i.startTime=(new Date).getTime(),i.distanceX=i.distanceY=i.distance=0,i.canvasWidth=Math.round(f[0].clientWidth),i.canvasHeight=Math.round(f[0].clientHeight),i.contentLastPos=null,i.contentStartPos=n.fancybox.getTranslate(i.$content)||{top:0,left:0},i.sliderStartPos=n.fancybox.getTranslate(f),i.stagePos=n.fancybox.getTranslate(d.$refs.stage),i.sliderStartPos.top-=i.stagePos.top,i.sliderStartPos.left-=i.stagePos.left,i.contentStartPos.top-=i.stagePos.top,i.contentStartPos.left-=i.stagePos.left,n(e).off(".fb.touch").on(h?"touchend.fb.touch touchcancel.fb.touch":"mouseup.fb.touch mouseleave.fb.touch",n.proxy(i,"ontouchend")).on(h?"touchmove.fb.touch":"mousemove.fb.touch",n.proxy(i,"ontouchmove")),n.fancybox.isMobile&&e.addEventListener("scroll",i.onscroll,!0),((i.opts||i.canPan)&&(c.is(i.$stage)||i.$stage.find(c).length)||(c.is(".fancybox-image")&&o.preventDefault(),n.fancybox.isMobile&&c.parents(".fancybox-caption").length))&&(i.isScrollable=l(c)||l(c.parent()),n.fancybox.isMobile&&i.isScrollable||o.preventDefault(),(1===i.startPoints.length||u.hasError)&&(i.canPan?(n.fancybox.stop(i.$content),i.isPanning=!0):i.isSwiping=!0,i.$container.addClass("fancybox-is-grabbing")),2===i.startPoints.length&&"image"===u.type&&(u.isLoaded||u.$ghost)&&(i.canTap=!1,i.isSwiping=!1,i.isPanning=!1,i.isZooming=!0,n.fancybox.stop(i.$content),i.centerPointStartX=.5*(i.startPoints[0].x+i.startPoints[1].x)-n(t).scrollLeft(),i.centerPointStartY=.5*(i.startPoints[0].y+i.startPoints[1].y)-n(t).scrollTop(),i.percentageOfImageAtPinchPointX=(i.centerPointStartX-i.contentStartPos.left)/i.contentStartPos.width,i.percentageOfImageAtPinchPointY=(i.centerPointStartY-i.contentStartPos.top)/i.contentStartPos.height,i.startDistanceBetweenFingers=s(i.startPoints[0],i.startPoints[1]))))}},d.prototype.onscroll=function(t){var n=this;n.isScrolling=!0,e.removeEventListener("scroll",n.onscroll,!0)},d.prototype.ontouchmove=function(t){var e=this;return void 0!==t.originalEvent.buttons&&0===t.originalEvent.buttons?void e.ontouchend(t):e.isScrolling?void(e.canTap=!1):(e.newPoints=a(t),void((e.opts||e.canPan)&&e.newPoints.length&&e.newPoints.length&&(e.isSwiping&&!0===e.isSwiping||t.preventDefault(),e.distanceX=s(e.newPoints[0],e.startPoints[0],"x"),e.distanceY=s(e.newPoints[0],e.startPoints[0],"y"),e.distance=s(e.newPoints[0],e.startPoints[0]),e.distance>0&&(e.isSwiping?e.onSwipe(t):e.isPanning?e.onPan():e.isZooming&&e.onZoom()))))},d.prototype.onSwipe=function(e){var a,s=this,r=s.instance,c=s.isSwiping,l=s.sliderStartPos.left||0;if(!0!==c)"x"==c&&(s.distanceX>0&&(s.instance.group.length<2||0===s.instance.current.index&&!s.instance.current.opts.loop)?l+=Math.pow(s.distanceX,.8):s.distanceX<0&&(s.instance.group.length<2||s.instance.current.index===s.instance.group.length-1&&!s.instance.current.opts.loop)?l-=Math.pow(-s.distanceX,.8):l+=s.distanceX),s.sliderLastPos={top:"x"==c?0:s.sliderStartPos.top+s.distanceY,left:l},s.requestId&&(i(s.requestId),s.requestId=null),s.requestId=o(function(){s.sliderLastPos&&(n.each(s.instance.slides,function(t,e){var o=e.pos-s.instance.currPos;n.fancybox.setTranslate(e.$slide,{top:s.sliderLastPos.top,left:s.sliderLastPos.left+o*s.canvasWidth+o*e.opts.gutter})}),s.$container.addClass("fancybox-is-sliding"))});else if(Math.abs(s.distance)>10){if(s.canTap=!1,r.group.length<2&&s.opts.vertical?s.isSwiping="y":r.isDragging||!1===s.opts.vertical||"auto"===s.opts.vertical&&n(t).width()>800?s.isSwiping="x":(a=Math.abs(180*Math.atan2(s.distanceY,s.distanceX)/Math.PI),s.isSwiping=a>45&&a<135?"y":"x"),"y"===s.isSwiping&&n.fancybox.isMobile&&s.isScrollable)return void(s.isScrolling=!0);r.isDragging=s.isSwiping,s.startPoints=s.newPoints,n.each(r.slides,function(t,e){var o,i;n.fancybox.stop(e.$slide),o=n.fancybox.getTranslate(e.$slide),i=n.fancybox.getTranslate(r.$refs.stage),e.$slide.css({transform:"",opacity:"","transition-duration":""}).removeClass("fancybox-animated").removeClass(function(t,e){return(e.match(/(^|\s)fancybox-fx-\S+/g)||[]).join(" ")}),e.pos===r.current.pos&&(s.sliderStartPos.top=o.top-i.top,s.sliderStartPos.left=o.left-i.left),n.fancybox.setTranslate(e.$slide,{top:o.top-i.top,left:o.left-i.left})}),r.SlideShow&&r.SlideShow.isActive&&r.SlideShow.stop()}},d.prototype.onPan=function(){var t=this;if(s(t.newPoints[0],t.realPoints[0])<(n.fancybox.isMobile?10:5))return void(t.startPoints=t.newPoints);t.canTap=!1,t.contentLastPos=t.limitMovement(),t.requestId&&i(t.requestId),t.requestId=o(function(){n.fancybox.setTranslate(t.$content,t.contentLastPos)})},d.prototype.limitMovement=function(){var t,e,n,o,i,a,s=this,r=s.canvasWidth,c=s.canvasHeight,l=s.distanceX,d=s.distanceY,u=s.contentStartPos,f=u.left,p=u.top,h=u.width,g=u.height;return i=h>r?f+l:f,a=p+d,t=Math.max(0,.5*r-.5*h),e=Math.max(0,.5*c-.5*g),n=Math.min(r-h,.5*r-.5*h),o=Math.min(c-g,.5*c-.5*g),l>0&&i>t&&(i=t-1+Math.pow(-t+f+l,.8)||0),l<0&&i0&&a>e&&(a=e-1+Math.pow(-e+p+d,.8)||0),d<0&&aa?(t=t>0?0:t,t=ts?(e=e>0?0:e,e=e1&&(o.dMs>130&&s>10||s>50);o.sliderLastPos=null,"y"==t&&!e&&Math.abs(o.distanceY)>50?(n.fancybox.animate(o.instance.current.$slide,{top:o.sliderStartPos.top+o.distanceY+150*o.velocityY,opacity:0},200),i=o.instance.close(!0,250)):r&&o.distanceX>0?i=o.instance.previous(300):r&&o.distanceX<0&&(i=o.instance.next(300)),!1!==i||"x"!=t&&"y"!=t||o.instance.centerSlide(200),o.$container.removeClass("fancybox-is-sliding")},d.prototype.endPanning=function(){var t,e,o,i=this;i.contentLastPos&&(!1===i.opts.momentum||i.dMs>350?(t=i.contentLastPos.left,e=i.contentLastPos.top):(t=i.contentLastPos.left+500*i.velocityX,e=i.contentLastPos.top+500*i.velocityY),o=i.limitPosition(t,e,i.contentStartPos.width,i.contentStartPos.height),o.width=i.contentStartPos.width,o.height=i.contentStartPos.height,n.fancybox.animate(i.$content,o,366))},d.prototype.endZooming=function(){var t,e,o,i,a=this,s=a.instance.current,r=a.newWidth,c=a.newHeight;a.contentLastPos&&(t=a.contentLastPos.left,e=a.contentLastPos.top,i={top:e,left:t,width:r,height:c,scaleX:1,scaleY:1},n.fancybox.setTranslate(a.$content,i),rs.width||c>s.height?a.instance.scaleToActual(a.centerPointStartX,a.centerPointStartY,150):(o=a.limitPosition(t,e,r,c),n.fancybox.animate(a.$content,o,150)))},d.prototype.onTap=function(e){var o,i=this,s=n(e.target),r=i.instance,c=r.current,l=e&&a(e)||i.startPoints,d=l[0]?l[0].x-n(t).scrollLeft()-i.stagePos.left:0,u=l[0]?l[0].y-n(t).scrollTop()-i.stagePos.top:0,f=function(t){var o=c.opts[t];if(n.isFunction(o)&&(o=o.apply(r,[c,e])),o)switch(o){case"close":r.close(i.startEvent);break;case"toggleControls":r.toggleControls();break;case"next":r.next();break;case"nextOrClose":r.group.length>1?r.next():r.close(i.startEvent);break;case"zoom":"image"==c.type&&(c.isLoaded||c.$ghost)&&(r.canPan()?r.scaleToFit():r.isScaledDown()?r.scaleToActual(d,u):r.group.length<2&&r.close(i.startEvent))}};if((!e.originalEvent||2!=e.originalEvent.button)&&(s.is("img")||!(d>s[0].clientWidth+s.offset().left))){if(s.is(".fancybox-bg,.fancybox-inner,.fancybox-outer,.fancybox-container"))o="Outside";else if(s.is(".fancybox-slide"))o="Slide";else{if(!r.current.$content||!r.current.$content.find(s).addBack().filter(s).length)return;o="Content"}if(i.tapped){if(clearTimeout(i.tapped),i.tapped=null,Math.abs(d-i.tapX)>50||Math.abs(u-i.tapY)>50)return this;f("dblclick"+o)}else i.tapX=d,i.tapY=u,c.opts["dblclick"+o]&&c.opts["dblclick"+o]!==c.opts["click"+o]?i.tapped=setTimeout(function(){i.tapped=null,r.isAnimating||f("click"+o)},500):f("click"+o);return this}},n(e).on("onActivate.fb",function(t,e){e&&!e.Guestures&&(e.Guestures=new d(e))}).on("beforeClose.fb",function(t,e){e&&e.Guestures&&e.Guestures.destroy()})}(window,document,jQuery),function(t,e){"use strict";e.extend(!0,e.fancybox.defaults,{btnTpl:{slideShow:''},slideShow:{autoStart:!1,speed:3e3,progress:!0}});var n=function(t){this.instance=t,this.init()};e.extend(n.prototype,{timer:null,isActive:!1,$button:null,init:function(){var t=this,n=t.instance,o=n.group[n.currIndex].opts.slideShow;t.$button=n.$refs.toolbar.find("[data-fancybox-play]").on("click",function(){t.toggle()}),n.group.length<2||!o?t.$button.hide():o.progress&&(t.$progress=e('
').appendTo(n.$refs.inner))},set:function(t){var n=this,o=n.instance,i=o.current;i&&(!0===t||i.opts.loop||o.currIndex'},fullScreen:{autoStart:!1}}),e(t).on(n.fullscreenchange,function(){var t=o.isFullscreen(),n=e.fancybox.getInstance();n&&(n.current&&"image"===n.current.type&&n.isAnimating&&(n.isAnimating=!1,n.update(!0,!0,0),n.isComplete||n.complete()),n.trigger("onFullscreenChange",t),n.$refs.container.toggleClass("fancybox-is-fullscreen",t),n.$refs.toolbar.find("[data-fancybox-fullscreen]").toggleClass("fancybox-button--fsenter",!t).toggleClass("fancybox-button--fsexit",t))})}e(t).on({"onInit.fb":function(t,e){var i;if(!n)return void e.$refs.toolbar.find("[data-fancybox-fullscreen]").remove();e&&e.group[e.currIndex].opts.fullScreen?(i=e.$refs.container,i.on("click.fb-fullscreen","[data-fancybox-fullscreen]",function(t){t.stopPropagation(),t.preventDefault(),o.toggle()}),e.opts.fullScreen&&!0===e.opts.fullScreen.autoStart&&o.request(),e.FullScreen=o):e&&e.$refs.toolbar.find("[data-fancybox-fullscreen]").hide()},"afterKeydown.fb":function(t,e,n,o,i){e&&e.FullScreen&&70===i&&(o.preventDefault(),e.FullScreen.toggle())},"beforeClose.fb":function(t,e){e&&e.FullScreen&&e.$refs.container.hasClass("fancybox-is-fullscreen")&&o.exit()}})}(document,jQuery),function(t,e){"use strict";var n="fancybox-thumbs";e.fancybox.defaults=e.extend(!0,{btnTpl:{thumbs:''},thumbs:{autoStart:!1,hideOnClose:!0,parentEl:".fancybox-container",axis:"y"}},e.fancybox.defaults);var o=function(t){this.init(t)};e.extend(o.prototype,{$button:null,$grid:null,$list:null,isVisible:!1,isActive:!1,init:function(t){var e=this,n=t.group,o=0;e.instance=t,e.opts=n[t.currIndex].opts.thumbs,t.Thumbs=e,e.$button=t.$refs.toolbar.find("[data-fancybox-thumbs]");for(var i=0,a=n.length;i1));i++);o>1&&e.opts?(e.$button.removeAttr("style").on("click",function(){e.toggle()}),e.isActive=!0):e.$button.hide()},create:function(){var t,o=this,i=o.instance,a=o.opts.parentEl,s=[];o.$grid||(o.$grid=e('
').appendTo(i.$refs.container.find(a).addBack().filter(a)),o.$grid.on("click","a",function(){i.jumpTo(e(this).attr("data-index"))})),o.$list||(o.$list=e('
').appendTo(o.$grid)),e.each(i.group,function(e,n){t=n.thumb,t||"image"!==n.type||(t=n.src),s.push('")}),o.$list[0].innerHTML=s.join(""),"x"===o.opts.axis&&o.$list.width(parseInt(o.$grid.css("padding-right"),10)+i.group.length*o.$list.children().eq(0).outerWidth(!0))},focus:function(t){var e,n,o=this,i=o.$list,a=o.$grid;o.instance.current&&(e=i.children().removeClass("fancybox-thumbs-active").filter('[data-index="'+o.instance.current.index+'"]').addClass("fancybox-thumbs-active"),n=e.position(),"y"===o.opts.axis&&(n.top<0||n.top>i.height()-e.outerHeight())?i.stop().animate({scrollTop:i.scrollTop()+n.top},t):"x"===o.opts.axis&&(n.lefta.scrollLeft()+(a.width()-e.outerWidth()))&&i.parent().stop().animate({scrollLeft:n.left},t))},update:function(){var t=this;t.instance.$refs.container.toggleClass("fancybox-show-thumbs",this.isVisible),t.isVisible?(t.$grid||t.create(),t.instance.trigger("onThumbsShow"),t.focus(0)):t.$grid&&t.instance.trigger("onThumbsHide"),t.instance.update()},hide:function(){this.isVisible=!1,this.update()},show:function(){this.isVisible=!0,this.update()},toggle:function(){this.isVisible=!this.isVisible,this.update()}}),e(t).on({"onInit.fb":function(t,e){var n;e&&!e.Thumbs&&(n=new o(e),n.isActive&&!0===n.opts.autoStart&&n.show())},"beforeShow.fb":function(t,e,n,o){var i=e&&e.Thumbs;i&&i.isVisible&&i.focus(o?0:250)},"afterKeydown.fb":function(t,e,n,o,i){var a=e&&e.Thumbs;a&&a.isActive&&71===i&&(o.preventDefault(),a.toggle())},"beforeClose.fb":function(t,e){var n=e&&e.Thumbs;n&&n.isVisible&&!1!==n.opts.hideOnClose&&n.$grid.hide()}})}(document,jQuery),function(t,e){"use strict";function n(t){var e={"&":"&","<":"<",">":">",'"':""","'":"'","/":"/","`":"`","=":"="};return String(t).replace(/[&<>"'`=\/]/g,function(t){return e[t]})}e.extend(!0,e.fancybox.defaults,{btnTpl:{share:''},share:{url:function(t,e){return!t.currentHash&&"inline"!==e.type&&"html"!==e.type&&(e.origSrc||e.src)||window.location}, tpl:''}}),e(t).on("click","[data-fancybox-share]",function(){var t,o,i=e.fancybox.getInstance(),a=i.current||null;a&&("function"===e.type(a.opts.share.url)&&(t=a.opts.share.url.apply(a,[i,a])),o=a.opts.share.tpl.replace(/\{\{media\}\}/g,"image"===a.type?encodeURIComponent(a.src):"").replace(/\{\{url\}\}/g,encodeURIComponent(t)).replace(/\{\{url_raw\}\}/g,n(t)).replace(/\{\{descr\}\}/g,i.$caption?encodeURIComponent(i.$caption.text()):""),e.fancybox.open({src:i.translate(i,o),type:"html",opts:{touch:!1,animationEffect:!1,afterLoad:function(t,e){i.$refs.container.one("beforeClose.fb",function(){t.close(null,0)}),e.$content.find(".fancybox-share__button").click(function(){return window.open(this.href,"Share","width=550, height=450"),!1})},mobile:{autoFocus:!1}}}))})}(document,jQuery),function(t,e,n){"use strict";function o(){var e=t.location.hash.substr(1),n=e.split("-"),o=n.length>1&&/^\+?\d+$/.test(n[n.length-1])?parseInt(n.pop(-1),10)||1:1,i=n.join("-");return{hash:e,index:o<1?1:o,gallery:i}}function i(t){""!==t.gallery&&n("[data-fancybox='"+n.escapeSelector(t.gallery)+"']").eq(t.index-1).focus().trigger("click.fb-start")}function a(t){var e,n;return!!t&&(e=t.current?t.current.opts:t.opts,""!==(n=e.hash||(e.$orig?e.$orig.data("fancybox")||e.$orig.data("fancybox-trigger"):""))&&n)}n.escapeSelector||(n.escapeSelector=function(t){return(t+"").replace(/([\0-\x1f\x7f]|^-?\d)|^-$|[^\x80-\uFFFF\w-]/g,function(t,e){return e?"\0"===t?"":t.slice(0,-1)+"\\"+t.charCodeAt(t.length-1).toString(16)+" ":"\\"+t})}),n(function(){!1!==n.fancybox.defaults.hash&&(n(e).on({"onInit.fb":function(t,e){var n,i;!1!==e.group[e.currIndex].opts.hash&&(n=o(),(i=a(e))&&n.gallery&&i==n.gallery&&(e.currIndex=n.index-1))},"beforeShow.fb":function(n,o,i,s){var r;i&&!1!==i.opts.hash&&(r=a(o))&&(o.currentHash=r+(o.group.length>1?"-"+(i.index+1):""),t.location.hash!=="#"+o.currentHash&&(s&&!o.origHash&&(o.origHash=t.location.hash),o.hashTimer&&clearTimeout(o.hashTimer),o.hashTimer=setTimeout(function(){"replaceState"in t.history?(t.history[s?"pushState":"replaceState"]({},e.title,t.location.pathname+t.location.search+"#"+o.currentHash),s&&(o.hasCreatedHistory=!0)):t.location.hash=o.currentHash,o.hashTimer=null},300)))},"beforeClose.fb":function(n,o,i){i&&!1!==i.opts.hash&&(clearTimeout(o.hashTimer),o.currentHash&&o.hasCreatedHistory?t.history.back():o.currentHash&&("replaceState"in t.history?t.history.replaceState({},e.title,t.location.pathname+t.location.search+(o.origHash||"")):t.location.hash=o.origHash),o.currentHash=null)}}),n(t).on("hashchange.fb",function(){var t=o(),e=null;n.each(n(".fancybox-container").get().reverse(),function(t,o){var i=n(o).data("FancyBox");if(i&&i.currentHash)return e=i,!1}),e?e.currentHash===t.gallery+"-"+t.index||1===t.index&&e.currentHash==t.gallery||(e.currentHash=null,e.close()):""!==t.gallery&&i(t)}),setTimeout(function(){n.fancybox.getInstance()||i(o())},50))})}(window,document,jQuery),function(t,e){"use strict";var n=(new Date).getTime();e(t).on({"onInit.fb":function(t,e,o){e.$refs.stage.on("mousewheel DOMMouseScroll wheel MozMousePixelScroll",function(t){var o=e.current,i=(new Date).getTime();e.group.length<2||!1===o.opts.wheel||"auto"===o.opts.wheel&&"image"!==o.type||(t.preventDefault(),t.stopPropagation(),o.$slide.hasClass("fancybox-animated")||(t=t.originalEvent||t,i-n<250||(n=i,e[(-t.deltaY||-t.deltaX||t.wheelDelta||-t.detail)<0?"next":"previous"]())))})}})}(document,jQuery); !function(t,e){"function"==typeof define&&define.amd?define("jquery-bridget/jquery-bridget",["jquery"],function(i){return e(t,i)}):"object"==typeof module&&module.exports?module.exports=e(t,require("jquery")):t.jQueryBridget=e(t,t.jQuery)}(window,function(t,e){"use strict";var i=Array.prototype.slice,n=t.console,s=void 0===n?function(){}:function(t){n.error(t)};function o(n,o,a){(a=a||e||t.jQuery)&&(o.prototype.option||(o.prototype.option=function(t){a.isPlainObject(t)&&(this.options=a.extend(!0,this.options,t))}),a.fn[n]=function(t){if("string"!=typeof t)return d=t,this.each(function(t,e){var i=a.data(e,n);i?(i.option(d),i._init()):(i=new o(e,d),a.data(e,n,i))}),this;var e,r,l,h,c,d,u=i.call(arguments,1);return l=u,c="$()."+n+'("'+(r=t)+'")',(e=this).each(function(t,e){var i=a.data(e,n);if(i){var o=i[r];if(o&&"_"!=r.charAt(0)){var d=o.apply(i,l);h=void 0===h?d:h}else s(c+" is not a valid method")}else s(n+" not initialized. Cannot call methods, i.e. "+c)}),void 0!==h?h:e},r(a))}function r(t){!t||t&&t.bridget||(t.bridget=o)}return r(e||t.jQuery),o}),function(t,e){"function"==typeof define&&define.amd?define("ev-emitter/ev-emitter",e):"object"==typeof module&&module.exports?module.exports=e():t.EvEmitter=e()}("undefined"!=typeof window?window:this,function(){function t(){}var e=t.prototype;return e.on=function(t,e){if(t&&e){var i=this._events=this._events||{},n=i[t]=i[t]||[];return-1==n.indexOf(e)&&n.push(e),this}},e.once=function(t,e){if(t&&e){this.on(t,e);var i=this._onceEvents=this._onceEvents||{};return(i[t]=i[t]||{})[e]=!0,this}},e.off=function(t,e){var i=this._events&&this._events[t];if(i&&i.length){var n=i.indexOf(e);return-1!=n&&i.splice(n,1),this}},e.emitEvent=function(t,e){var i=this._events&&this._events[t];if(i&&i.length){i=i.slice(0),e=e||[];for(var n=this._onceEvents&&this._onceEvents[t],s=0;s